އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިއުލާން: ކޮއްތު ގޮނު އެލްއެލްޕީ އުވާލުމާބެހޭ

އިއުލާން: ކޮއްތު ގޮނު އެލްއެލްޕީ އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

ކޮއްތު ގޮނު އެލްއެލްޕީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕް (ނަންބަރު: P01202020 ) ކޮއްތު ގޮނު އެލްއެލްޕ (KOTTU GONU LLP) އުވާލުމަށް ބޭނުންވާތ މިޕާޓްނަރޝިޕްއާއި މެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަ ތަ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޮތްނަމަ 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރޭ ގައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޮބައިލް: 9770000

10 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442 ހ.

23 ޖެނުއަރ 2020 މ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު