އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޢާންމު އަލާމާތް!

ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޢާންމު އަލާމާތް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއިއެކު ކޮންމެދުވަހަކުހެން ކުރާ އެއްކަމަކީ ޤިޔާމަތްވުން ނުވަތަ ފަހުޒަމާން ކައރިވުމުން ދައްކަވާނެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހައިތަނަށް ފެނުނީ ކޮން ޢަލާމާތެއްކަން ބަލައި ހޯދުމެވެ. 

މިކަމަކީ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މަރުވުމާއި މަޙްޝަރު ދުވަހާއި އަދި ނަރަކަ އާއި ސުވަރުގެމަތިން ހަނދާންވުން އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހައިތަނަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ޢާންމުކަންބޮޑު ޢަލާމާތީ މީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވާހިނދު ސަލާމް ނުކުރުމެވެ.

މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވުމުން ސަލާމްކުރުމަށް އަވަސްވެ ގަތުމަކީ އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުސްލިމް އަޚާއަށް ސަލާމް ކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެގެން އެކަންކުރާ މީހުން ހާދަމަދެވެ. ހާހަކުން މީހަކުހައި މަދުވެއްޖެއެވެ. 

ވިސްނައިލަންޖެހޭ ކަމަކީ ބައްދަލުވުމުން ހަމައެކަނި ދަންނަ މީހުންނާއި ސަލާމް ކުރާނަމަ އެއީ ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ކަންތައް ކުރެވެނީ އެގޮތަށެވެ. ދަންނަ މީހަކާއި ނޫނީ ސަލާމް ނުކުރުން މިވަނީ ޢާންމުވެފައެވެ. ވީމާ މިއީ ޤިޔާމަތް ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ. 

އަދި ދަންނަ މީހުން ބައްދަލުވމުންވެސް ސަލާމް ގޮވުމުގެ ބަދަލުގައި މިފެންނަނީ "އޭއި، ތީނަ، މީނަ، އޭނަ، ފަދަ ބަހެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަން ފަށާތަނެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އެއިރުން ދެމީހުން ބައްދަލުވެގެން ސަލާމްކުރިކަމުގެ ޘަވާބެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

މީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވާހިނދު ސަލާމް ކޮށްގެން ސަވާބު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަވެސް އެކަން ނުއެނގޭތީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިވަނީ ސަލާމް ކުރުމާއި ބީރައްޓެހި ބައަކަށް ވެފައެވެ. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މީހަކާއި ސަލާމްކޮށްލައިގެން 30 ހެޔޮކަން ލިބެން އޮތް އިރުގައިވެސްމެއެވެ. 

ފޯނު ކުރުމުގަ އާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައިވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ރިވެތި ސަލާމުން ސަލާމްކޮށް، ސަލާމަށް ޖަވާބުދޭ ބައަކު ކަމުގައިވާށެވެ! އެއިރުން ބައްދަލުވުން އެފެށެނީވެސް ޘަވާބުލިބިގެންދާ އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައެ. އެގޮތަށް އެކަންތައް ކޮށްގެން 30 ދަރުމަ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ދެއްވަވައިފައެވެ.

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް