ދޮގު ހަދަނީ ކީއްވެ؟ ކީއްކުރަން؟: މުފްތީ މެންކް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

އަހަރެމެން ދޮގު ހަދަނީ ކީއްވެގެން ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ ހިތް ހަމަޖައްސަން ހެއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނީ އަހަރެމެން ދޮގު ހަދަނީ އަހަރެމެންގެ އަސްލު ސިފައަށްވުރެ ރަނގަޅު ސިފައެއްގައި ދެއްކެން ހެއްޔެވެ؟

ދޮގުހަދަނީ ކޮން މަޤްޞަދެއް ހާޞިލުކުރަންކަން ދެނެގަތުމަށް ހިތް ބަލާށެވެ. (ހިތުގައިވާ އެއްޗަކަށް ބަލާށެވެ.)

މުފްތީ މެންކް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ދޮގު ހެދުމާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމާއި އެފަދަ ކަންކަން ކުރުން މުޖުތަމައުގައި ޢާންމުވެ އެއީ ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވަވާފައިވާ ކަމެއްކަމާއިމެދު މިއަދު ވިސްނައިލަނީވެސް މަދު މީހެކެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް