އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުރެވުނު މަސައްކަތް މަދުވެގެން ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ! އަދިވެސް ހަމަ ބޮޑުތަނުން ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ!: މުފްތީ މެންކް

ކުރެވުނު މަސައްކަތް މަދުވެގެން ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ! އަދިވެސް ހަމަ ބޮޑުތަނުން ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ނިމިގެންދާއިރު ކުރެވުނު އަޅުކަން މަދުވުމުން އަދި އެކަން އަމިއްލައަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ބައެއް މީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ މާޔޫސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ބުނެލަން އޮތީ އަދިވެސް މާޔޫސް ނުވާށެވެ. މިރެއަކީ 23 ވިލޭރެއެވެ، 25، 27، 29 ވިލޭރޭ ކުރިއަށް އެބައޮތެވެ. 

މަހުން ބާކީ އޮތް ދުވަސްކޮޅު ހީވާގި ނުވެވިއްޖެ މީހާއަކީ މުޅި އުމުރުދުވަހު ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ މީހަކުކަމުގައިވެ އަދި އާޚިރަތްވެސް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ މީހަކުކަމުގައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. 

ލައިލަތުލްޤަދްރް ވިލޭރެއަކީ ކޮން ރެއެއްކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. ޔަޤީންކަމާއިއެކު އެނގޭ ވަރަކީ އެ ރެއަކީ ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއް ކަމެވެ. އަދި ލައިލަތުލްޤަދްރް ޙާޞިލުކުރަން އެދޭ މީހާ ފަހު ދިހައިގެ އޮނަހިރި ރޭތަކުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަސޫލް (ﷺ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާ ކަމެވެ. 

އެ ރެއާއިމެދު ޢިލކްމުވެރިންގެ ރައުޔުތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެހުރިހާ ފަތުވާތަކުން ވެސް އެ ރެއަކީ މިވެނި ރެއެއްކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. ކުރިން ބަޔާން މިކުރިވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބުނެވޭނެ ބަހެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވަވާފައިވަނީ އެރޭ ހިމެނިފައިވުން އެންމެ ގާތީ ފަހު ދިހައިގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މާޔޫސްވުމެއް ނެތެވެ. ހަމައެކަނި ލައިލަތުލްޤަދްރް ވިލޭރޭ މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެމީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަކި ރެއަކު މަސައްކަތްކޮށްގެން އެރޭ ޙާޞިލުކުރުމަކީ އެހައި ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. 

މަހުގެ މިހިސާބުގައި ވެސް މިހާހަކަކޮޅު ދައްކައިމިލީ ގިނަ ބައަކު ތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރާތީއެވެ. މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުމުން ގިނަ ބައަކު ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައި ތިބުމުންނެވެ.

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް