އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މި ޢަމަލުކުރުމުން ތިބާ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުން އެދޭ ހުރިހާކަމެއް ފުއްދަވައިދެއްވަވާނެ! އިން ޝާ ﷲ: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު

މި ޢަމަލުކުރުމުން ތިބާ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުން އެދޭ ހުރިހާކަމެއް ފުއްދަވައިދެއްވަވާނެ! އިން ޝާ ﷲ: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް ފާއިތުވެގެންދާއިރު ތަންމަތިި ދޫކޮށްލައި ތެދުވެ ރޭއަޅުކަން ކުރަން ފަސްޖެހޭ މީހާއަކީ މިރޭތަކުގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބަށް އެދޭ މީހަކު ކަމުގައެއް ނުބެލެވެނެއެވެ. އެހެނީ މިއީ ރޭއަޅުކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު މޫސުމެވެ. 

ނިދަން ކިތަންމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނިދި ދޫކޮށް އެނދުން ތެދުވާށެވެ! ވުޟޫކުރާށެވެ! މަދުވެގެން ދެރަކްޢަތް ނަމަވެސް ކުރާށެވެ! ހިތްވަރުކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް ވީހައި ގިނަ ރަކްޢަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! ޤުރްއާން ކިޔަވާށެވެ! ޛިކުރުކުރާށެވެ! ބޭނުންވާ ކަންކަމަސް އެދި ދުޢާކުރާށެވެ! 

އެއިރުން ތިބާ އާއިމެދު ﷲ ތަޢާލާ ފަޚުރުވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެތެވެ! އަދި އެކަން މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރައްވަވާނެކަމަށް ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން އެބައޮތެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! އެހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ދެފަހަރަށް ވަޙީކުރައްވަވާނެތެވެ. "ތިމަން ﷲ ގެ އަޅާ އެދެނީ ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ފުއްދަވައި ދެއްވަވާހުށީމެވެ." 

ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރއްވާ ގޮތުގައި ދެފަހަރަށް މިފަދައިން ވަޙީކުރެއްވެވުމުން އެއިގެ މާނައަކީ އޭނާ ދުނިޔެއިން އެދޭ ކަންކަމާއި އާޚީރަތް ދުވަހު އެދޭކަންކަން ވެސް ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެ ކަމެވެ. ވީމާ މިއީ ކޮންފަދަ ބޮޑު ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއަށްވުރެ ވަކިން އަގުހުރި ފުރުޞަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ އަގުހުރި ފުރުޞަތެއް ދޫކޮށްލަން ހެޔޮވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ 

މީސްތަކުންނޭވެ! ނަރަކައިން ސަލާމަތްވެ ސުވަރުގެ ލިބިގަންނަން އެދޭ މީހާ މިފުރުޞަތު ނަގައެއް ނުލާނެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ 

- ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
19%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް