އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުރާނަދިއުމުން ލޮލުގެ ކަޅި މައްޗަށް ހުއްޓިފައި ހުންނަނީ ކީއްވެ؟

ފުރާނަދިއުމުން ލޮލުގެ ކަޅި މައްޗަށް ހުއްޓިފައި ހުންނަނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

މަރުވާ މީހުންނަށް ބަލައިފިނަމަ އެންމެންގެ ކަޅި މައްޗަށް ހުއްޓިފައި ހުންނަތަން ފެންނާނެއެވެ. އެއީ ދިރިތިބި މީހުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށް ދައްކަވާ ފިލާވަޅެކެވެ. އޭނާގެ ކަޅި މައްޗަށް ހުއްޓިފައި އެހުންނަނީ އޭނާގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވައިގެން މަލާއިކަތުން އުޑަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާތަން އޭނާއަށް ފެންނާތީއެވެ. 

މަރުވުމުގެ ވަގުތަކީ ވަރަށް އާދައާއި ޚިލާފް ވަގުތެކެވެ. މަރުގެ މަލާއިކަތާ ލޮލަށް ފެނުމާއި މަރު ހިއްޕެވުމާއި ދެމެދުގައި ފާއިތުވެގެންދާ މަދު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް ކުރިން ނުފެންނަ އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. ތިބާއަށް ދުނިޔޭގައި އުޅުނު އިރު ނުދައްކަވާ އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދައްކަވާނެތެވެ. ޣައިބުގައިވާ އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ. 

ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. ބަލަން އޮތުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޝަހާދަތް ކިޔައިލެވޭނީވެސް ދުނިޔޭގައި ޝަހާދަތް ކިޔައި އުޅުނު މީހަކަށެވެ. 

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މަރުވުމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ މަރުވުމަށް އަދި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަރުވުމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަކީ އަދި ތަންކޮޅެއް ފަހުން ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް އަނެއް ބައަކު އަބަދުވެސް މަރުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންވެއެވެ. މަރުވުމުން ކުރިމަތިވާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެނގެން ބޭނުންވެއެވެ. މަރުވުމުން ކުރިމަތިވާނެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވެއެވެ. އެކަމަށް  ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވެއެވެ. 

މިދެބާވަތުގެ މީހުންނަށް ބަލާއިރު މަރުވުމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ބޭނުން ނުވަނީ އީމާންކަން ފުރިހަމަނުވާ މީހުންނެވެ. މަރާއިމެދު ޣާފިލުވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ. މިފަދަ ގިނަ މީހުން ނިމިގެންދާނީ ވެސް އެ ޣާފިލުކަންމަތީގައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މަރުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ބޭނުން ވަނީ ފިރިހަމައަށް އީމާނަވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެ ކަމާއި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާން ޖެހިދާނެކަން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މީހުންނެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ މަރުވުމުގެ ވާހަކަތައް ގިނަގިނައިން އަޑުއަހާށެވެ! އެކަމުން ކުރާނެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑެވެ! އެކަމުގެ ސަބަބުން ތަޤްވާވެރިކަން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވާނެއެވެ. ގިނައިން އަޑުއެހިވަރަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކަން ވެގެންދާނީ ތިބާ ނަރަކައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ބާރަކަށެވެ. 

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނީ ސުވަރުގެއެވެ. އެންމެ މަތިވެރި ޘަވާބެވެ. ނަމަވެސް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނީ ނަރަކައިން ސަލާމަތްވެވިގެންނެވެ. ވީމާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޮތީ ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ފާފަ ނުކުރުމަކީވެސް ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އަޅުކަންކުރުމަކީވެސް ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާންވެސް އަދި ސުވަރުގެ ވަންނަންވެސް ކުރަން އޮތީ ހަމަ އެންމެ ކަމެކެވެ. އެއީ ފާފަނުކުރުމާއި އަޅުކަންކުރުމެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް