އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް- ބައްޕައަށް ބިސްގަނޑު އަޅައިދޭނެ އަންހެނަކު ހޯދަދޭން ޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް- ބައްޕައަށް ބިސްގަނޑު އަޅައިދޭނެ އަންހެނަކު ހޯދަދޭން ޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

އިބްރާހީމްމެންގެ ކައިވެންޏަށް 3 ވަނަ އަހަރު ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބުނެވެ. ދެމަފިރިން ނުހަނު ލޯބިން ދަރިފުޅު ބަލައި ތަރުބިއްޔަތުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކައިވެންޏަށް 10 ވަނަ އަހަރު އަނބިމީހާ ނިޔާވުމުން ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާޢިންވެސް އިބްރާހީމަށް ހިތްވަރުދިނީ އިތުރު ކައިވެންޏަށް ކުރުމަށެވެ. 

ނަމަވެސް އެކަމަށް އިބްރާހީމް ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އިބްރާހީމް ބުނަމުން ގެންދިއައީ އިތުރު ކައިވެންޏަށް ކުރަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށާއި އޮތް ހަމަ އެކަނި ބޭނުމަކީ ދަރިފުޅު މާލިކް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބަލައިބޮޑުކުރުން ކަމަށެވެ. 

މާލިކް ބޮޑުވެ ކައިވެނިކުރާ އުމުރަށް އެޅުމުން މާލިކްގެ ކައިވެނީގެކަންކަން މާލިކް ބޭނުންވިގޮތަށް ކޮށްދިނެވެ. އަދި އިބްރާހީމްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަންކަން ދަރިފުޅާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އަރާމުކޮށްލަން މަޑުކޮށްލިއެވެ. 

ދުވަސްކޮޅެއްފަހެވެ. އިބްރާހީމް ހެނދުނުގެ ސައިބޯން އިނދެފައި ބިސްގަނޑަކަށް އެދުމުން މާލިކްގެ އަނބިމީހާ ބުނީ ގޭގައި އެވަގުތު ބިސް ނެތްކަމަށެވެ. އިބްރާހީމް އަޅައިނުލާ ހުރިއެއްޗަކާއިއެކު ސައިބޮއިގެން ދިއައީއެވެ. 

އިރުކޮޅަކުން އިބްރާހީމް މޭޒުކައިރިން ދިއައިރު ފެނުނީ މާލިކްގެ ދެމަފިރިން ބިސްގަނޑުއަޅައިގެން ސައިބޯން ތިއްބައެވެ. އިބްރާހީމް މޭޒުމައްޗަށް ބަލައިލިގޮތުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަން މާލިކަށް ވިސްނިގެން އަނބިމީހާ ޢާއި ސުވާލުކުރުމުން ކަންތައް ވީގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. "އެންމެ 4 ބިސް އޮތީމަ އެހެން ބުނީއެވެ. އެންމެ ދުވަހަކު ބިސްނުކެޔަށް ބައްޕައަށް ކަމެއް ނުވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟" 

މާލިކް ޖަވާބު ނުދީ ހުރެފައި އެރޭ ބައްޕަ ގާތު ބުންޏެވެ. "ބައްޕަ ކައިވެނިކުރަންވެއްޖެއެވެ." އަންތބަކަށް ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނުމުން އިބްރާހީމް ބުނީ މިއުޅެނީ އަންތބަކު ހޯދައިދޭން ނޫން ކަމަށާއި ބިސްގަނޑު އަޅައިދޭނެ އަންހެނަކު ހޯދައިދޭން ކަމަށެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. "މާދަމާ އަހަރެމެން އެހެން އެޕާޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުވާނަމެވެ. އަދި ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ބައްޕަގެ މުވައްޒިފެއްފަދައިން މުސާރަ ނަގައިގެން ލިބޭ މުސާރައިންނެވެ. ލިބޭ އާންދަނީ މަދުކޮށްލައިގެން ނޫނީ ބައްޕައަށް ބިސްގަނޑު އަޅައިދޭންޖެހޭނެކަން އަނބިމީހާއަށް ވިސްނައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެއިރު ގޭގައި އޮތީ 4 ބިހެވެ. ބައްޕަ ބޭނުންވީމާ އެތަނުން 2 ބިސް ބައްޕައަށް ދީފައި އަހަރެމެން މީހަކު ބިހެއް ކެއިނަމަވެސް ފުދޭނެކަން އަނބިމީހާއަށް ނުއެނގުނުކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނީ މިފަދަ ކަންކަން ކޮށްގެންނެވެ." 

ދަރިފުޅުގެ ނިންމުމާއިމެދު އެއްވެސް ބަހެއް ބުނަން ބައްޕަ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.  

ވިސްނާލަންވި އެއްކަމަކީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދީފައިވާ ހަރުދަނާ ތަރުބިއްޔަތަށެވެ. ދެން ވިސްނާލަންވީ ދަރިން ނަމަވެސް ޅީދަރިންނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ބޭނުންތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ މިންވަރެވެ. މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދެވިއްޖެނަމަ ދުނިޔޭގައި އުފާވެރިކަން ލިބުމުގެ އިތުރުން އާޚިރަތުގައި ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް