އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުރިހާ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދީފަ، އެންމެ ގިނަ ބައަކު ޖަވާބުނުދެނީ ސުވަރުގެ ވަދެވެން އޮތް "ކޯލަށް!": މުފްތީ މެންކް

ހުރިހާ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދީފަ، އެންމެ ގިނަ ބައަކު ޖަވާބުނުދެނީ ސުވަރުގެ ވަދެވެން އޮތް "ކޯލަށް!": މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

މިރޭ މިދައްކަނީ އާދައިގެ "ކޯލެއް"ގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ! ތިބާ އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތް ކޯލުގެ ވާހަކައެވެ. ސުވަރުގެ ވަދެވެން އޮތް "ކޯލު"ގެ ވާހަކައެވެ. ވީމާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކޯލުގެ ވާހަކައެވެ. 

މިޒަމާނަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަތުގައި މޯބައިލް ފޯނެއް ގެންގުޅޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަންނަ ހުރިހާ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ގިނަ ބައަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ. ނިދާފައި އޮއްވައި ކޯލެއް އައިނަވެސް ޖަވާބު ދިނުމަކީ އުފަލަކަށް ވަނީ ހަދައިފައެވެ. 

ކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކު މިވަނީ އެމީހުންނަށް އަންނަ އެންމެ މުހިންމު "ކޯލް" މަތިން ހަނދާންވެސް ނެތިފައެވެ. ޖަވާބު ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައެވެ. އެއީ ކޮން "ކޯލެއް"ކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ 

އެ"ކޯލަ"ކީ: 

"ކޮންމެ ރެއެއްގެ ފަހުބައިގައި ﷲ ތަޢާލާ ބިމާއި އެންމެ ކައިރި އުޑަށް ކުއްތަންވެވޮޑިގެން "ތިމަން ﷲ ގެ ޙަފްރަތުން ކަންކަމު އެދެނީ ކޮން ބައަކުތޯ؟ އެދެނީ ކޮން ކަމަކުތޯ؟ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވެވުން އެދެނީ ކޮންބައެއްތޯ؟" އެންމެހައި މީސްތަކުންނާއި ކުރައްވަވާ ސުވާލުތަކެވެ. 

ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! މި "ކޯލް" ހަމަ ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ތިބާއަށް ލިބޭކަން ވެސް އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ މި އަގުބޮޑު ރަނުގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފަނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ އެ ވަގުތުގައި ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވަވާފައިވާއިރު އެކަމަށް އިތުބާރު ނުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

މީސްތަކުންނޭވެ! މި "ކޯލަށް" ޣާފިލް ނުވާށެވެ! ތިބާ އެދެނީ ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވެވުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ. ތިބާ އެދެނީ އެހެން ކަމަކު ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމެއް ތިބާއަށް ޙާޞިލުވުން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އެކަމެއް ފުއްދަވައިދެއްވަވާނެތެވެ. 

ހޭލާށެވެ! ދަންނަވާށެވެ! "މިއަޅާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވަވާނދޭވެ! މިވެނި އެވެނި ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި ދެއްވަވާނދޭވެ!" އެވަރު ނުކުރެވޭ މީހުން، އެމީހުން އެދޭ ކަންކަން ޙާޞިލު ނުވެގެން ކުރަން އޮންނާނީ ކޮން ޝަކުވާއެއް ހެއްޔެވެ؟ 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން 

(ލިޔުމުގައި "ކޯލް" ލިޔެފައި އެވަނީ އިމާމް މުފްތީ މެންކް އެ ގޮތަށް އެ ބަސް ތަކުރާރުކުރައްވައި ވިދާޅުވެފައިވާތީއެވެ.)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް