އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތާމައެއް، ހިތްދަތިކަމެއް، އެދި ދަންނަވާލާނެ ކަމެއް އޮތްނަމަ މިރޭގެ ދަމުނަމާދަށްފަހު މިދުޢާ ކޮށްލަމާ!

ހިތާމައެއް، ހިތްދަތިކަމެއް، އެދި ދަންނަވާލާނެ ކަމެއް އޮތްނަމަ މިރޭގެ ދަމުނަމާދަށްފަހު މިދުޢާ ކޮށްލަމާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

މިއަދު ބުނެދެނީ ހިތާމަ އާއި ހިތްދަތިކަމުގެ ވަގުތުގައި ކުރަން ޙަދީޘްފުޅުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާއެކެވެ. 

މިދުޢާގައި ތިމާ ބަޔާންކުރަނީ ތިމާހުރި ނިކަމެތިކަން ބޮޑުކަމެވެ. އިންސާނުން އުފެއްދެވީ އާދަމްގެފާނާއި ހައްވާގެފާނުން ކަމާއި އެދެކަނބަލުންނަކީ ﷲ ތައާލާގެ އަޅުންކަމުގައިވުމުން އަހަރެމެން އެންމެންގެ އަޅުވެތިކަން މާބޮޑުކަމެވެ. އަހަރެމެގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ވަނީ އެކަލާނގެޙަޟްރަތަށް ކަމެވެ. އަދި އޮނަސައތަ އިސްމްފުޅުގައިވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ނަންފުޅުތަކުން ވާގިއެދޭކަމަށެވެ. 

ހަމައެއާއިހިތަށް ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ދެއްވަވައި މުޞީބާތުން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވެވުމާއި ލޮލުގެ ފެނުންރަނގަޅުކޮށްދެއްވެވުން އެދޭކަމަށެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު މިދަންނަވަނީ ތިމާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިތްދަތިކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވަވައި ދެއްވެވޭނެ ފަރާތަކީވެސް ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާކަމެވެ. 

މިދުޢާއަކީ ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކުރަން އޮތް ދުޢާއެކެވެ. މިރޭގެ ދަމުނަމާދަށްފަހު ކޮށްލަމާހޭ މިބުނީ މިރެއަކީ ހުކުރުވިލޭރޭ ކަމަށްވުމުން ވަރަށް ގިނަ ބައަކު ދަމުނަމާދުކުރާނެތީއެވެ. އަދި އެއީ ތިމާ އެދޭ ކަންކަމަށް އެދި ދަންނަވަން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުކަމުގައިވާތީއެވެ. 

Abdullaah ibn Mas’ood رضي اللّه عنه said:

The Messenger of Allaah صلي الله عليه وسلم said:

“There is no one who is afflicted by distress and grief, and says:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلاءَ حُزْنِي ، وذَهَابَ هَمِّي

" O Allaah, I am Your servant, the son of Your servant, the son of your maid-servant, and entirely at Your service. You hold me by my forelock. Your Decree is what controls me, and Your Commands to me are just. I beseech You by every one of Your Names, those which You use to refer to Yourself, or have revealed in Your Book, or have taught to any one of Your creation, or have chosen to keep hidden with You in the Unseen, to make the Qur’an Al-Karim the springtime of my heart, the light of my eyes, the departure of my grief, and the vanishing of my affliction and my sorrow. "

except that Allaah will take away his distress and grief, and replace it with joy.”

He was asked: “O Messenger of Allaah صلي الله عليه وسلم, should we learn this?” He said: “Of course; everyone who hears it should learn it.”

In another report:

A man said :

" O Messenger of Allaah, anyone who is deprived of these words has been wronged. "

He صلي الله عليه وسلم replied : Yes! So say them, and teach them, for Allaah will remove the grief of anyone who says them seeking what is in them, and will prolong his happiness. "

Takhreej:

{ Imam Ahmad in his Musnad and graded as Hasan by Al Hafiz ibn Hajr and Saheeh by Ibn Hibban, Ahmad Shaakir and by Shaykh, Muhammad Naasir ud Deen Al Albaani رحمهم الله }

{ Saheeh Kalim At Tayyib pg 72, Al futuhaat 4/13 }

**** And Allaah عزوجل knows best ****

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް