އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އިންނާނެ މީހަކު ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ވަރިކޮށް އެއްލައިލި ނަމަވެސް ދެރަނުވާށެވެ! ލައްވަވާ ރަޙްމަތް މާބޮޑުކަން ތަޖުރިބާކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އިންނާނެ މީހަކު ނުވާނެކަމަށް ބުނެ ވަރިކޮށް އެއްލައިލި ނަމަވެސް ދެރަނުވާށެވެ! ލައްވަވާ ރަޙްމަތް މާބޮޑުކަން ތަޖުރިބާކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑަކީ މިވާހަކަތައް ދައްކަން ބޭނުން މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުނޫހުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ" ސިލްސިލާގައި ހަމަ މި މައްސަލައިގައި ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުމެއް ކިޔާފައި އަޅުގަނޑަށް ކަންކަން ދިމާވިގޮތް ކިޔައިނުދީ ހަމަ ނުހުރެވުނީއެވެ. 

އަޅުގަނޑަކީވެސް ހަމައެފަދަ ފިރިހެނަކާއި ކައިވެނިކުރެވުނު އަންހެނަކީމެވެ. ކައިވެނިކުރީވެސް އުމުރުން 18 އަހަރުފުރުނުތަނާއެވެ. ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެގެން ވަރިކޮށްލީ 4 ދަރިން ލިބުނުފަހުންނެވެ. ވަރިކޮށް އެއްލައިލީ ދެއަންތބަށް ކައިވެނިކުރަން އެއްބަސްނުވުމުންނެވެ.  އަޅުގަނޑު އެއްބަސްނުވީ އަޅުގަނޑަށާއި 4 ދަރިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ކޮށްނުދެވޭ މީހަކު ދެވަނަ އަންތބަކާއި ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ ދިރިއުޅެންޖެހޭނެ ނިކަމެތި ޙާލަތު އެނގޭތީއެވެ.

ވަރިކޮށްލި ދުވަހު އަޅުގަނޑަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއް ނެތެވެ. 4 ދަރިންގެ އަމާ، ސިފަގެއްލިފައި އިން ހުތުރު އަންހެނަކާ ދެން ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ނުވާނެ ކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ވަކީލްކުރީ ﷲ އަށެވެ. ގޮވި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ޖަވާބުވެސް ނުދެމެވެ. "ކަލޭ އަހަރެންނާއި ކައިވެނިއިރު އަހަރެން އިނީ ހަމަ މިސިފައިގައިތޯ އާއި ކަލޭގެ ސިފަ ތިއަހުރީ ވަރަށް ރީތިކޮށްތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ވަރަށް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް އަޑުއަހަންތިބި ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި ބަހެއް ބުނަން ބޭނުންނުވީއެވެ. 

ވަރިކޮށް އެއްލައިލީމާ ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލުގައި އުޅެންޖެހުނެވެ. މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން ވާރުތަވީ ހުރިހާ ގަހަނާތައްވެސް ވިއްކަންޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ސަލާންޖަހަން ނުކުންނަން ނުޖެހެނީސް ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ލިބުނެވެ. ދަރިން މިއަދު އެތިބީ ބޮޑެތިވެ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކުގައެވެ. 

ތަނަވަސްކަން ހުރިނަމަ އަތުގައި ފައިސާ ގިނަވަސްކަން ހުރިނަމަ އަތުގައި ފައިސާތައް ގިނަ އަންހެނަކު އިނދެދާނެއެވެ. އަމިއްލަ އެކައުންޓުގައި އެހާބައިވަރު ނެތްނަމަވެސް ނަމަވެސް ހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވި ފުދިގެން އަޅުގަނޑަށްވުރެ ވަކިން އުފަލުގައި އިނދެވޭ  މައަކު ހަމަ މަދުވާނެ ކަމަށް ބުނާކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވެއެވެ. 

އިންތިހާއަށް ހުރިހާ ކުދިންވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެ ލޯބިވެއެވެ. އެއްވެސް ކަމަކަށް ދަތިވިއަކަ ނުދެއެވެ. ރުފިޔާ ހޯދައިގެން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްވަރަށް ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދީފައި އަދި އިތުރުން އަޅުގަނޑު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ގިނައިން 4 ކުދިންވެސް ރުފިޔާދެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ ދަރިންގެ ޙައްޤުގައި އަތުގައިހުރި ގަހަނާކޮޅު އެދުވަހު ވިއްކަލިވާހަކަ ބުނެވިއްޖެއެވެ. އެކަންކުރިކަން އަދިވެސް ކުދިންނަކަށް ނުއެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުދިން އެކިފަހަރުމަތިން ދީފައި ހުރި ގަހަނާ މާގިނައެވެ. އަދިވެސް ދެނީއެވެ. މަންމަ މުސްކުޅިވެއްޖެއޭ ތިއެއް ދެން ނޭޅޭނެއޭ ބުނާއިރުވެސް ދަރިއަކު ބޭރަށް ގޮސްފައި އަންނަނަމަ ކޮންމެވެސް ގަހަނާއެއް ގެނެސްދެއެވެ. 

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑަށް ދިމާވިފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ ވަރިކުރިނަމަވެސް ދެއަންތބަށް ކައިވެނިކުރަން އެއްބަސްނުވާށެވެ. ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. އަނބިދަރިންނަށް ކާންބޯންދޭން ނުލިބޭ، ބަލިވީމާ ބޭސްފަރުވާކޮށްނުދެވޭ މީހަކަށް ދެއަނތބަށް ކައިވެނިކުރަން ހުއްދަވާކަން އޮތް ފޮތެއް ނިކަން ދައްކައިބަލާށެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެވެ. 

- ޚަދީޖާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
19%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް