އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތަނަވަސް އަންހެނަކަށްވުމުން ބޮޑު ޢަދަދަކުން ރަންކިޔާނެކަމަށް ބިރުން ހުއްޓާ ކީ ޢަޖައިބެއްފަދަ ރަނުގެ ވާހަކަ-

ތަނަވަސް އަންހެނަކަށްވުމުން ބޮޑު ޢަދަދަކުން ރަންކިޔާނެކަމަށް ބިރުން ހުއްޓާ ކީ ޢަޖައިބެއްފަދަ ރަނުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ކައިވެނީގެ ރަންކިޔާއިއރު ޚުޑަ ޢަދަދަކުން ރަންކިޔައިފިނަމަ މީހުން މަލާމާތްވެސް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެކަން ވީހާ ލުއިކުރާށެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ 

ޖަވާބަކީ ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ ވީހާ ލުއިކުރުންކަމެވެ.

‘Uqbah ibn ‘Amir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, “The best marriage is one that is easiest.”

In another narration, the Prophet said, “The best dowry is one that is easiest.” 

Source: Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān 4163

Grade: Sahih (authentic) according to Al-Albani 

އަދި މިވާހަކަވެސް ކިޔައިލާށެވެ! 

ކަން ދިމާވި ގޮތުން އޭނާއަށް ކައިވެނިކުރަން ލިބުނީ އޭނާއަށްވުރެ ތަނަވަސް އަންހެނެކެވެ. އެހެންކަމުން ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު ގާތްވަމުން އައިއިރު އޭނާގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކައިވެނީގެ ރަނަށް ދޭން ޖެހޭނެ މިންވަރެވެ! 

ވަރަށް ބިރުން ހުރެ 2 ހެކިން ގޮވައިގެން ރަންކިޔުއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އޭނާ ދިއައެވެ. އަދި ރަނަކަށް ބޭނުންވަނީ ކިހައިވަރެއްތޯ ސުވާލުކުރީވެސް އޭނާ އަމިއްލައަށެވެ! އެއީ ވެސް ރަން ކުޑަކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

ލިބުނު ޖަވާބުން ދިއައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޖެހުނީ ބަސްހުއްޓިފައި އިރުކޮޅަކު ހުންނާށެވެ! އެއީ މިހައި ތަނަށް ދުވަހަކުވެސް އެބާވަތުގެ ރަނެއް އަންހެނަކު ކިޔާފައިވާކަމުގެ އަޑުވެސް އޭނާ އަށް އިވިފައި ނެތުމުންނެވެ. 

"އަހަރެންގެ ކައިވެނީގެ ރަނަކީ---- ކީރިތި ޤުރްއާނުން ތިބާ އެންމެ ލޯބިވާ ސޫރަތް ކިޔެވުމެވެ!  އަދި ތަޖްވީދުމަގުން އަހަރެންނަށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމެވެ."

 

- ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަ

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
34%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް