އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެކިކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން މާލޭ ރައްވެހިކަމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު ބަދަލުކުރާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ!

އެކިކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން މާލޭ ރައްވެހިކަމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު ބަދަލުކުރާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

"މާލޭ ރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ މާލޭ ރައްވެއްސެއް. އެހެން ކަމުން ވަކިކަމެއްގައި މާލޭ ރައްޔިތުކަން ވަކިގޮތަކަށް މާނަކޮށް ހައްޤުތަށް ހަނި ނުކުރެވޭނެ. މިމާއްދާ ބާތިލު ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިން."

- ޝިހާދު އިބްރާހީމް 

މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅެނީ ގޯތިލިބެން ކަނޑަޅައިގެން އުޅޭ ޝަރުޠުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ބައަކަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް