އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތަނަވަސްކަން ބޮޑުވުމުން ހުރިހާ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނަމަ ބިލިއަނަރުންނަށް ބޭސް ގުޅައަކާ ނުލައި ނުނިދެނީ ކީއްވެ؟: މުފްތީ މެންކް

ތަނަވަސްކަން ބޮޑުވުމުން ހުރިހާ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނަމަ ބިލިއަނަރުންނަށް ބޭސް ގުޅައަކާ ނުލައި ނުނިދެނީ ކީއްވެ؟: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

އަހުރެންގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީވެސް ތަނަވަސްކަންބޮޑުވިވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުވާނަމަ ބޭނުންހައި ޚަރަދެއް ކުރާނެ ފައިސާ ހުރި މީހުންނަށް ބޭސް ގުޅައެއް ނުކައި ނުނިދިގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟  ނިކަން ޖަވާބުދިބަލާށެވެ! 

އެހެނަސް ގިނަ ބައަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ ބޭނުންވަރަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ލިބިފައިވާނަމަ އެއޮތީ ހުރިހާ އުފާވެރިކަމެއްވެސް ލިބިފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ވަނީ އެހެންނަކުން ނޫނެވެ. ނިކަން ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކޮށްލަބަލާށެވެ! 

ނަމަވެސް އަތުގައި އެންމެ ދިރުހަމެއް ނެތަ ނަމަވެސް ތަޤްވާވެރިޔާ ނިދަން އެންމެ ބޭސްގުޅައެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ނިދިން އޮށޯވެ ކުރަން ޖެހޭ ޛިކްރުތައް ކޮށް ނިމޭއިރު އޮންނާނީ ނިދިފައެވެ. ދިމާވާ ގޮތަކުން ނުނިދުނު ނަމަވެސް ބޭސްގުޅައެއް ހޯދާކަށް ނުއުޅޭނެއެވެ. ޛިކުރުކުރުމާއި ދަމު ނަމާދުކުރުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދާނެއެވެ. އެކަންކަން ނިމޭއިރު އޮންނާނީ ނިދިފައެވެ.

ބައެއް މީހުން އުފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ނުކުމެ ކަންކަން ކުރަނީ އެމީހުން އެދޭ ގޮތް އަތަށް ލައިގެންނެވެ. އެފަދަ މީހުން އުފާވެރިކަން ކަމުގައި ދެކެނީ އެމީހާ އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމެވެ. އެމީހާ ކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރެވުމެވެ.

ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުގައި މިކަން އޮތީ މިގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އުފާވެރިކަން ހޯދަން ވެސް އޮތީ ހަމަ އިސްލާމް ދީނުގެ އިންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަކުރައްވަވާފައިވާ ކަންކަން ކޮށްގެންނެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އިންތަކުން ބޭރުވެ ކުރާ ކަންކަމުން ލިބިގަނެވޭނެ އެއްވެސް ޙަޤީޤީ އުފާވެރިކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެއިރުން އެލިބިގަނެވެނީ އަނިޔާއެވެ.

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް