އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާޝޫރާ ރޯދަ ހިފުމުގެ ފައިދާ އެކުވެރިންނަށްވެސް މިމޭރުމުން ހިއްޞާކުރާށެވެ! އާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމުގެ ފައިދާތަކުގެތެރެއިން-

އާޝޫރާ ރޯދަ ހިފުމުގެ ފައިދާ އެކުވެރިންނަށްވެސް މިމޭރުމުން ހިއްޞާކުރާށެވެ! އާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމުގެ ފައިދާތަކުގެތެރެއިން-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އެކުވެރިންނަށްވެސް ޙިއްޞާކުރާކުރާށެވެ! އެމީހުންގެ ގާތުގައިވެސް އަހާށެވެ! އަދި ތިމާއަމިއްލައަށްވެސް ވިސްނައިލާށެވެ!  

އަހަރެއްގެ ތެރޭގަ ކިތައްހާސް ކުދިފާފަތައް ކުރެވިފައިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 

އެހުރިހާ ފާފަތަކެއް ފުހެލަން އާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ނުހިފާ ދޫކޮށްނުލާށެވެ! 

ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ އާޝޫރާ ދުވަހު ހިފާ ރޯދައިގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކުދިފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވަވާނެ ކަމަށެވެ! ރަސޫލާ ކަމަކަށް އުންމީދުކުރެއްވެވުމަކީ އެކަމެއް ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެ ކަމެކެވެ! 

އާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް 3 ގޮތެއް އެބަ އޮތެވެ! ފުރަތަމަ ގޮތަކީ އެދުވަހު އެކަނި ރޯދަހިފުމެވެ. ސުންނަތުން ފެންނަން އޮތް ދެވަނަ ގޮތަކީ ކުރިއަށް އެއްދުވަސްލައިގެން (މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހު ރޯދަހިފުމެވެ. 3 ވަނަ ގޮތަކީ އާޝޫރާ ދުވަސް (ހޯމަ ދުވަހާއި) އަންގާރަ ދުވަހު ރޯދަހިފުމެވެ! 

(މިވާހަކަތައް އެކުވެރިންނަށްވެސް އަދި އެންމެންނަށްވެސް ޙިއްޞާކުރާށެވެ! ތިބާ ހަނދާންކޮށްދިނުމުން މީހަކު ރޯދަހިފައިފިނަމަ ހިފިރޯދައިގެ ޘަވާބުން ބައެއް އުނިނުވެ ތިބާއަށްވެސް އެކަމުގެ ޘަވާބު ދެއްވަވާނެތެވެ. ތިބާ ހިފާ ރޯދައިގެ ޘަވާބުގެ އިތުރުން މިއީވެސް ކިހައިބޮޑު ފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ މީހަކަށް ފައިދާކުރާނެ ހެޔޮބަހެއް ބުނުމަކީވެސް ޞަދަޤާތެކެވެ!) 

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
52%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް