އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުރެވެން އޮތްވަރަކުން ޞަދަޤާތްކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! އެއީ ދެއްވަވާނެ ޘަވާބު ވެސް ނުއެނގޭނެ ޢަމަލެކެވެ!

ކުރެވެން އޮތްވަރަކުން ޞަދަޤާތްކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! އެއީ ދެއްވަވާނެ ޘަވާބު ވެސް ނުއެނގޭނެ ޢަމަލެކެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

މީހަކު ކަމަކަށް އެދުމުން، އެކަން ކޮށްދެވެން އޮވެ ޞަދަޤާތެއް ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ރަހްމަތަށް އެދެމުން އަވަހަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ. ޞަދަޤާތެއް ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބި ނުކުރުމަކީ މީހަކަށް ގެއްލުވައިލެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފުރުޞަތެވެ!

ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގަ ހޭދަކުރުމުން އިތުރުކޮށްދެއްވަވާނެ މިންވަރު އެއީ އެނގޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ ޞަދަޤާތަކީ އިންދޭ އޮށެކެވެ. އެއޮށުން ގަސްފަޅައި ހެދި ބޮޑުވެ އަޅާނީ ކިތައް ކުރާގަނޑުކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ!

ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ޙައްޤު ޖަޒާ މިންވަރުކުރައްވަވާނެއެވެ! ބައެއް ފަހަރު މިދުނިޔޭގައިވެސް އެކަމުގެ ނިޢްމަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިދުނިޔޭގައި ނުލިބުނު ނަމަ ޢާޚިރަތް ދުވަހު ދެއްވަވާނެކަން އެއީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ!

ހެޔޮ ގޮތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ޞަދަޤާތްކުރުމަކީ ފާފަތައް ފުހެވުމަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ އެއް މަގެވެ! ވީއިރު ތިމާގެ ފާފަތައް ފުހެވިގެންދާނެ އަމަލެއް ކުރަން އަވަސްވެ ނުގަންނަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަބަދުވެސް ބުނާ ފަދައިން ޞަދަޤާތް ކުރުމުން އަތްމަތި ދަތިވެދާނެ ކަމަށް ބިރުގަންނަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ތިއަ ހޭދަކުރަނީ އަތްމަތި ތަނަވަސްކޮށްދެއްވެވޭނެ ހަމައެކަނި ފަރާތް، ﷲ ތަޢާލާގެ މގުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށެވެ!

ޞަދަޤާތެއް ދޭންވުމުން އެކަމާއިމެދު ވިސްނައި ބޯގޮއްވަން ނުހަދާށެވެ! އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ނުހަދާށެވެ! އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ! އެހެނީ ކުރި ޞަދަޤާތަށްވުރެ މާގިނައިން މިދުނިޔޭގައިވެސް ދެއްވަވާނެތީއެވެ. އިން ޝާ ﷲ

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް