އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔައި 3 ވަނަ ރަކްޢަތަށް ތެދުވެވިއްޖެ އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔައި 3 ވަނަ ރަކްޢަތަށް ތެދުވެވިއްޖެ އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ނަމާދުކުރަންވާނީ ވީހައިވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ. އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ކަންތައްތައް ދިމާވާގޮތުން މީހަކަށް ދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔައި 3 ވަނަ ރަކްޢަތަށް ތެދުވެވިދާނެއެވެ.

އެފަދައިން ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:

ނަމާދުގަ، ހަނދާންނެތިގެން ފުރަތަމަ އައްތަހިއްޔާތު ނުކިޔައި ތެދުވެވެން އުޅެވިއްޖެ ނަމަ އަލުން އަނބުރާ އިށީންނާނީއެވެ. ނަމަވެސް ކޮޅަށް ތެދުވެވިއްޖެ ނަމަ (އަލުން ނުއިށީނދެ) ބާކީ ބައާއިގެން ކުރިއަށްދާނީއެވެ. އަދި ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ކުށު ސަޖިދަ ޖަހައި ސަލާމް ދޭނީއެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް