އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކަންބޮޑުވެގެން ތިއައުޅެނީ ކީއްވެ؟ ކިތަންމެ ގިނަ ފައިސާއާ ކިތަންމެ ބޮޑެތި ނިޢްމަތްތަކެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް ކަންބޮޑުނުވެ ދުނިޔޭގަ އުޅެވޭނެ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ!

ކަންބޮޑުވެގެން ތިއައުޅެނީ ކީއްވެ؟ ކިތަންމެ ގިނަ ފައިސާއާ ކިތަންމެ ބޮޑެތި ނިޢްމަތްތަކެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް ކަންބޮޑުނުވެ ދުނިޔޭގަ އުޅެވޭނެ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ސުވަރުގެ ވަދެވުމާއިއެކު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބުނެވޭނީ އަލްޙަމްދުލިﷲ އެވެ. އެހިސާބުން ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފިލައިގެންދިއައީތީއެވެ. އެއްވެސް ކަމަކާއިމެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެތީއެވެ. 

ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި ހުރި ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެ ދުވަހެކެވެ. އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ. ކަންތައްތަކަކަށް ދަތިވެފައިވާނަމަ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާނެއެވެ. ހުރިހާ ނިޢްމަތްތަކެއް ލިބި އުފަލުގައި ހުރެވޭނަމަ އެނިޢްމަތްތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެތީ ކަންބޮޑުވާނެއެވެ. ވީމާ ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ދުވަހެއް ނުއަންނާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް ކަކަމަކާއި ކަންބޮޑުވެފައެވެ. 

އެއީ ދުނިޔޭގައި އެކަންކަން ﷲ ތަޢާލާ ލައްވަވާފައިވާ ގޮތެވެ. ދުނިޔޭގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ. ދިރިހުރިހާ ހިނދަކު އެމީހެއްގެ ވަށައިގެންވަނީ ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ. މިޙާލަތުން ސަލާމަތްވެހުރެވޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ލުއިކަމެއް ލިބޭނީވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވަކީލުކުރެވޭ އަޅުންނަށެވެ. 

ޙަޤީޤަތަކީ އެމީހުންވެސް ކަންބޮޑުވާނެކަމެވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތުވަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރާއި ޢަމަލުކުރާގޮތެވެ. ކަންބޮޑުވުންތަކާއިއެކުގައިވެސް އުފަލުގައި ދުނިޔޭގައި އުޅެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމެވެ. 

- ޑރ. ޔާސިރު ޤާޟީގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް