އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކީރިތިކުރައްވަވަމުން ގޮސް ބިންގަނޑު ތެމެންދެން ކަރުނަފޮދު އެޅުއްވެވުމަށްފަހު ރަސޫލް ޞޢޥ ކުރެއްވެވި އިލްތިމާސް-

ކީރިތިކުރައްވަވަމުން ގޮސް ބިންގަނޑު ތެމެންދެން ކަރުނަފޮދު އެޅުއްވެވުމަށްފަހު ރަސޫލް ޞޢޥ ކުރެއްވެވި އިލްތިމާސް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

އެއްދުވަހަކު ޞަޙާބީންނާއިއެކުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައަކު އެއްވެގެން އުޅޭތަން ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެއީ ކޮންކަމަކު އެއްވެގެން އުޅޭ ބައަކުތޯ ރަސޫލް ސުވާލުކުރެއްވެވިއެވެ. ޖަވާބުގައި އެއީ މީހަކު މަރުވެގެން ވަޅުލަން އުޅޭ ބައަކު ކަމުގައި ދެންނެވުމުން ހިންގަވައިވަޑައިގަތީއެއް ނޫނެވެ. ދުވެވަޑައިގެންނެވެނީއެވެ.  

އެތަނުގައި ދެކަކޫ ބިންމަތީގައި ޖައްސަވައިގެން އިންނަވައި ލޯފުޅުން ފޭބި ކަރުނަފޮދުން ބިންގަނޑު ތެމިގެންދާވަރަށް ކީރިތިކުރެއްވެވުމަށްފަހު ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. "ތައްޔާރުވާންވީ މިކަމަށެވެ." އެގޮތަށް 3 ފަހަރު ތަކުރާރުކުރެއްވެވިއެވެ.  

ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! މީހެއްގެ ލޮލުން ފައިބާ ކަރުނައިން ތުނބުޅި ތެމި ބިމަށް ކަރުފައިބައި ބިންގަނޑު ތެމޭނީ މީހަކަށް ކިހައިވަރަކަށް ރޮވުމުންނެވެ. ކިހައި ގިނަ ކަރުތަކެއް އޮހޮރުމުން ހެއްޔެވެ؟ މިބަޔާންކުރީ އެހައި ބޮޑަށް ރަސޫލް ކީރިތި ކުރައްވަވައި ކަރުނަފޮދު އެޅުއްވެވި ވާހަކައެވެ.  

ދެން ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! އެކަމަކަށް ސަމާލުކަންދީ ތައްޔާރަށް ތިބެން ވިދިވިދިގެން ރަސޫލް 3 ފަހަރަށް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާނީ އެއީ ކިހައި މުހިންމުކަން ބޮޑު ކަމަކަށްވުމުން ހެއްޔެވެ؟  

މިބަޔާންކުރީ އަހަރެމެން ތައްޔާރުވާން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މިންވަރެވެ. މިވާހަކަ ކިތަންމެ ދިގުކޮށްވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ. ވިސްނޭނީ އެމީހަކު އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނީމައެވެ. ވިސްނައި ފިކުރުކުރާ މީހަކަށް މިވަރުންވެސް ފުދޭނެއެވެ.  

- ޝައިޚް ޢަބްދުލްމަޖީދު މަޙްމޫދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް