އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ރޯޔަލް އާފަލާ ކުކުޅުގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފި

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ރޯޔަލް އާފަލާ ކުކުޅުގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ރޯޔަލް އާފަލާ ކުކުޅުގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ރޯޔަލް އާފަލު 5 ރުފިޔާއަށާއި 6 ރުފިޔާއަށް ރީޓޭލްކޮށް ވިއްކަމުން ގެންދާއިއރު ހޯލްސޭލްކޮށްވެސް ގެންދަނީ ހެޔޮ އަގުތަކުގައި ވިއްކަމުންނެވެ. 

"އޮރެންޖަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ސައުތްއެފްރިކާގެ ޕޯޓްގައި ކުރި ހަޅުތާލު ދިގުލައި ދިއުމުން ކޮންޓޭނަރުތައް ލިބުން ލަސްވީ. ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިމޭހައި ތަނުގަ ލިބޭނެ ކަމަށް މިބަލަނީ. އެއާފްރޭޓްކޮށް ގެންނަން ޖެހުނީމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގުބޮޑުކޮށް ލިބެނީ. ވީހާ ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް މިވިއްކަނީ އޮރެންޖަކުން 3 ރުފިޔާ ގެއްލުންކޮށްފަ." ކަމަށްވެސް އުފަންވެލި ފިހާރަތައް ހިންގާ މަޑިހާ ކޮމްޕެނީން ބުނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކުކުޅުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައްވެސް އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ގެންދަނީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ރީޓޭލްކޮށް އަދި ހޯލްސޭލްކޮށްވެސް ވިއްކަމުންނެވެ. 

މިބާވަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ގެންދަނީ ތަފާތު ގިނަ ވައްތަރުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ބާވަތްތައް ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކުގައި ވިއްކަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް