އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިމީހާ އަޅުވެތިކޮށް ބޭނުންހައި އެއްޗެއްގޮވާއިރު އަނގައިން ނުބުނެ ހުންނާކަށް ﷲ އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ!: މުފްތީ މެންކް

އަނބިމީހާ އަޅުވެތިކޮށް ބޭނުންހައި އެއްޗެއްގޮވާއިރު އަނގައިން ނުބުނެ ހުންނާކަށް ﷲ އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ބައެއް ޢާއިލާތަކުގައި މައިމީހާ މުޅި ޢާއިލާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ ދަރިންގެ އަނބިން އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅޭއިރުވެސް، ބޭނުންހައި އެއްޗެއް އެމީހުންނަށް ގޮވަމުންދާއިރުވެސް "އަޅުކަމެއް" ކުރުމުގެ ގޮތުން މައިންނަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނާ ދަރިން އެބައުޅެއެވެ. 

އަހަރެންގެ ސުވާލަކީ ތިބާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ބައަކު އަޅުވެތިކޮށް، އެމީހުންނަށް ނުބައިބަސްބުނެ ހިތަށްއެރިހައި ގޮތަކަށް ކަންކަންކުރަމުން ގެންދާ މީހަކަށް ބަހެއް ނުބުނަން އޮތީ ކޮން އާޔަތެއްގައިހެއްޔެވެ؟ 

ޤުރްއާނުގައި އޮތީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށެވެ. ވީމާ އެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ. ރުޅި ނައިސް ހިނިތުންވެ ހުރެ އޯގާތެރިކަމާއިއެކު އެމީހުންނާއި ވާހަކަދައްކާށެވެ. ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ ރުޅިއައިސްގެން އަޑުގަދަކުރިނަމަވެސް ތިބާ ރުޅި ނުއަންނާށެވެ. ހިނިތުންވެ ހުރެ ވާހަކަދައްކާށެވެ. ކަންތައްތައް ތިއަކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެދޭށެވެ. 

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތަންޖެހޭފަދައިން އަނބިމީހާއަށްވެސް ހެޔޮކޮށްހިތަންޖެހެއެވެ. އަނބިމީހާގެ ބެލެނިވެރިކަންވެސް އޮތީ ހަމަ ތިބާއަށެވެ. ވީމާ އަނބިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތަން ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވަރަށް ކެރިހުރެގެން މިބުނަނީއެވެ. އަނބިމީހާއަށް ނުބައިކޮށް ކަންކަން ކުރަނީ ޢާއިލާގެ ކޮންމެ މީހަކު ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވަން ބުނަންޖެހޭ ބަސްބުނުމަކީ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް އޮތްވާޖިބެކެވެ. އެއީ ފިރިމީހާއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ. 

މީގެ އަނެއްކޮޅުވެސް އެބައޮތެވެ. ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު އަނބިން ވަރިކުރާ ފަދައިން މައިންބަފައިން "ވަރިކުރާ" ބައަކުވެސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. 1000 ފަހަރު "ވަރިކޮށްފީމޭ" ބުނި ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މައިންބަފައިން ކަނޑައަޅުއްވަވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ވީމާ މައިންބަފައިންނާ ދުރެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އެމީހުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ޖެހޭނީ އަދާކުރާށެވެ! 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް