އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސުވަރުގެ އެދޭމީހާ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް-: މުފްތީ މެންކް

ސުވަރުގެ އެދޭމީހާ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް-: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ރުޅި އައުމަކީ އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ލައްވަވާފައިވާ ސިފައެކެވެ. ވީމާ ރުޅި އާދެވޭނެއެވެ. ސުވަރުގެ އެދޭމީހާއަށް އޮތީ ރުޅިއައުމުން ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން އަޢޫޛް ކިޔުން ވުޟޫކުރުން، ކޮޅަށް ހުރި ނަމަ އިށީނުން، އިށީނދެ އިންނަމަ އޮށޯތުން، ފެންފޮދެއް ބުއިން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ ރުޅި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ކަންކަމެވެ. 

ހަމައެއާއިއެކު އެކި މީހުންނަށް ރުޅި ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަފާތުވެދާނެއެވެ. އެއީއަކީވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ކަމަކީ ކޮންމެ ގޮތަކުންނަމަވެސް ރުޅި ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ. އައި ރުޅީގައި އެހެންމީހަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމެވެ. 

ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ރުޅި ކޮންޓްރޯލްކުރަންވީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ ތިބާއަށް ރަޙުމްކުރެއްވެވުން އެދިގެންނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑު ރަޙްމަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ 

އަދިވެސް ވިސްނައިލާށެވެ. ތިބާއަށް ރުޅި އަންނަން ޖެހުނީ އެހެން މީހަކުކުރި ކުށަކުން ކަމަށްވާނަމަ އެމީހަކަށް ރުޅި ނުބާލައި މާފުކުރުމަކީ ތަޤްވާވެރިންގެ ސިފައެކެވެ. ތަޤްވާވެރިންނަށް ހުރީ ސުވަރުގެއެވެ.  

މިކަންކަމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެންހުރި ކަންކަމެވެ. ވީމާ ސުވަރުގެ އެދިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މިކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ. ސުވަރުގެ ވައްދަވާ އަލަކު ކަމުގައ ވެވުމަށްވުރެ ފައިދާހުރިކަމެއް ނެތެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް