އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިކުއްޖާގެ ކިޔެވުން ހާދަފުރިހަމައެވެ! މާޝާﷲ! ތިބާގެ ދަރިފުޅު މިހާރީތިކޮށް ކިޔަވާނަމަ އުފާނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟

މިކުއްޖާގެ ކިޔެވުން ހާދަފުރިހަމައެވެ! މާޝާﷲ! ތިބާގެ ދަރިފުޅު މިހާރީތިކޮށް ކިޔަވާނަމަ އުފާނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ގާތްވުމުގެ ތެރެއިން އެއްބައަކު އިން ޝާ ﷲ ސުވަރުގެ ވަންނަމުންދާއިރު އެއިގެތެރެއިން ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު، އަދި އެންމެ ފަސޭހައިން ކާމިޔާބުކުރެވެން އޮތީ ތަޖްވީދުމަގުން ރިވެތިކޮށް ކިޔެވުމާއި ހިތުދަސްކޮށްގެން ޙާފިޡަކަށްވުމެވެ. 

ޤުރްއާނުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ބުނެވޭނެތެވެ. "ތިބާއަށް އެނގޭ މިންވަރުން ކިޔަވަމުން ސުވަރުގޭގެ މަތީ ދަރަޖަތަކުން އަރައިގެންދާށެވެ." އެފަދއިން ބުނެވިއްޖެ މީހާ ކިޔަވަމުން ހަމަ އަރައިގެންދާންވީއެވެ. ހުއްޓުވާނެ ފަރާތެއް ނުވާނެއެވެ. އަމިއްލައަށް ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް އަރައިގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަށްވުރެ ބޮޑު ނަޞީބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ 

ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯގައި ކިޔަވާ ކުއްޖާގެ ކިޔެވުން އަޑއައްސަވައިލައްވާށެވެ. ވީޑިއޯއަށް ބައްލަވައިލެއްވުމުން ޔަޤީންވެގެންދާނީ އެއީ އެފްރިކާގެ ފަޤީރު ސަރަޙައްދެއްގެ ކުއްޖެއްކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ތަނަވަސްކަން ދެއްވެވުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަކީ މިފަދަ ވަރުގަދަ ބަޠޮލުންނަށް ހަދަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ 

އެކަން ނުކުރެއްވޭ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސްނިލައްވައިފިނަމަ، ހިތްވަރު ލިބިވައްވައިފިނަމަ އަލްޙަމްދުލިﷲ 

- ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ ބައްލަވައި އަޑުއައްސަވާލެއްވުމަށް:

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް