އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރެއިން ބުރައަކާ ނުލައި ޘަވާބު ހޯދައި ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރެވިދާނެ މަގެއް!

ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރެއިން ބުރައަކާ ނުލައި ޘަވާބު ހޯދައި ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރެވިދާނެ މަގެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

އިސްލާމް ދީނުގައި އަޅުކަންކަމަށް ބެލެވިގެންވަނީ ބުރަ އުފުލައިގެން ކުރެވޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ޘަވާބު ހޯދޭނެ ލުއި މަގުތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އެހެނަސް ގިނަ ބައަކަށް އެކަންކަމާއިމެދު ވިސްނައިވެސް ނުލެވެނީއެވެ.

ރަސޫލް (ﷺ) އާއި މަތިވެރި ޞަޙާބީން ދައްކަވައި ދެއްވަވާފައިވާ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ރަމަޟާން މަހުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާށެވެ. އެއިރުން އެމީހަކަށް ގިނަ ގުނަ ޘަވާބު ދެއްވަވާނެތެވެ. އެމީހެއްގެ ދަރަޖަ އިތުރަށް މަތިވެރިކުރައްވަވާނެތެވެ! އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅު އިތުރު ކުރައްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ

ބަރަކާތްތެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާން މަހެއް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރަނީއެވެ. އެހެން މަސްމަހަށްވުރެ ގިނައިން އެމަހުގައި މީސްތަކުން ބައްދަލުވުން ބައްދަލުވުންތައް ބާވައެވެ. ދީނީ ދުރުސްތަކާއި މަޝްވަރާ ފޯރަމްތައްވެސް ބާއްވައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ބައަކު ޖަމާއަތުގައި ނަމާކުރާ މަހަކަށްވުމުން ވެސް ގިނަ ބައަކު ބައްދަލުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމުން އެންމެ ގިނައިން ބައްދަލުވެ އުޅޭ މަހަކަށް ރަމަޟާން މަސްވެގެންދެއެވެ.

ހިތާމައަކީ މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުން ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭ ފައިދާ ލިބިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މަދުކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ އެކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭ މަހަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބެން އޮތް ފައިދާ އާއި ސަވާބު ލިބިގަންނަމާ ހެއްޔެވެ؟

މުސްލިމުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއަކަށްވާނީ މުސްލިމުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވެގެން ތިބި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނެވެ. އެކަމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ޚާއްޞަ މަތިވެރިކަމެއް ނެތެވެ. އެންމެންނަކީވެސް ހަމަ ހަމަހަމަ ބައެކެވެ. ނަސަބަކުން ނަސްލަކުން މަޤާމަކުން އަދި ލިބިފައިވާ ތަނަވަސްކަމަކުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިއެއް ނުވެއެވެ. ދަރަޖަ މަތިވެރިވުން އޮތީ ހަމައެކަނި އެމީހެއްގެ ތަޤްވާވެރިކަމުންނެވެ. ތަޤްވާވެރިކަން އިތުރުކުރި މިންވަރަކުންނެވެ.

ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ. މުސްލިމް އަޚާ އާއި ބައްދަލުވާހިނދު ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ހިނިތުންވެލައި އުފާވެރިކަމާއިއެކު މަރްޙަބާ ކިޔާށެވެ! ސަލާމް ކުރާށެވެ! ސަލާމަށް ޖަވާބުދޭށެވެ! ވަގުތު އޮތްނަމަ ޙާލުއަހްވާލުވެސް އަހައި އޮޅުންފިލުވާށެވެ! އެހީތެރިކަމަކަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި މީހަކާއި ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ވާން އޮތް ވަރަކުން އެހީތެރިވެދޭށެވެ!

ރަމަޟާން މަހަކީ ކުރާ އަޅުކަން އިތުރުކޮށް ޘަވާބު ގިނަކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ މައްސަރަކަށްވާއިރު މިބުނި ފަދަ ކަންކަމުގައި އިހްމާލުވެގެނެއް ނުވާނެއެވެ. މިކަންކަމަކީ އެއްވެސް އިތުރު ތަކްލީފަކާއި ނުލައި ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ޘަވާބު ހޯދޭނެ ކަންކަމެވެ. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ވީހައި ކުރީގައި ހުރުމަށެވެ. ވީމާ މި ނަޞޭޙަތުގައި ހިފަހައްޓައި އަމަލުކުރާ ބައަކަށް ވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް