އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަ: ކޯމާގަ އޮތް އަނބިމީހާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ލޯބީގެ ލަވަތައް ކިޔައިދެމުން ދަނިކޮށް ފަނަރަ އަހަރުފަހުން ހޭއެރުމާއެކު ލަވަކިޔަންފެށި ވާހަކަ-

ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަ: ކޯމާގަ އޮތް އަނބިމީހާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ލޯބީގެ ލަވަތައް ކިޔައިދެމުން ދަނިކޮށް ފަނަރަ އަހަރުފަހުން ހޭއެރުމާއެކު ލަވަކިޔަންފެށި ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑަކީ މިހާރު ބަލި އަންހެނަކީމެވެ. ތެދުވެ މަސައްކަތްކޮށް ނުއުޅެވޭތާ 2،3 މަސް ވެއްޖެއެވެ. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑު ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޫހިވެއްޖެއެވެ. ގަދަވެ ސަލާމަތުން ހުރެވުނު 30 އަހަރު އޭނާއަށް ކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަނެއް ނުކުރެއެވެ.  

އަޅުގަނޑަކީ 4 ދަރިންގެ މަންމައެވެ. ކުދިންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެއެވެ. ފިރިމީހާގެ އަޅައިލުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭތަނުގައި ވާހަކަދައްކަނީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ. އެހެންވެ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަންވެސް ބުނެފީމެވެ. ނުކުރެވިގެން އުޅޭ ސަބަބެއްކަމަށް ވިސްނެނީ އަޅުގަނޑު ދުނިޔޭގައި އޮތުމެވެ. ގޭގައި ޖާގަ ނެތުމެވެ. މިޙާލަތުގައި ފިރިމީހާއަށް ވިސްނައިދޭން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟  

ކިޔުންތެރިޔާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިތްދަތިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ހެޔޮ ދުޢާކުރަމެވެ. ޖަވާބުގައި ބުނެލަން އޮތީ ހެޔޮލަފާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު މެދުވެރިކޮށް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އަދި ދުޢާކުރަމުން ގެންދާށެވެ.  

ޙާލަތަކީ މާދަމާވެސް ބަދަލުވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ 15 އަހަރު ކޯމާގައި އޮތް އަންތބަކު ހޭއަރައި، އެ 15 އަހަރު އޭނާއަށް ލަވަކިޔައިދިން ފިރިމީހާއަށް ލަވަކިޔައިދޭން ފެށިވާހަކައެވެ. ﷲ ތައާލާއީ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވީމާ އުންމީދުކަނޑާނުލައި ދުޢާކުރުމުގައި ޘާބިތުވާށެވެ!  

އޭނާގެ އަންހެނުން ކޯމާގައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއްވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާ އޭނާގެ ގާތަށް އައިސް ކައިރީގައި އިނދެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަނބިމީހާއަށް ލޯބީގެ ލަވަތައް ކިޔައިދެއެވެ. އެކަމުގައި އެތައް ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއެވެ.  

އެމަންޒަރު ދެކެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުންނަ ނަރުހަކު އެއްދުވަހަކު ފިރިމީހާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. "ކޯމާގައި އޮތް މީހެއްގެ ގާތު ކޮންމެ ދުވަހަކު ލަވަކިޔަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟"  

ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. "އެއީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ކަމުގައިވީތީއެވެ. އޭނާ ގަދަވެ ސަލާމަތުން ހުރިއިރު، އަހަރެން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ ވަގުތެއްނަމަ އަހަރެންގާތުގައި އިނދެ ލޯބިން ފިރުމަމުން ލޯބީގެ ލަވަތައް ކިޔައިދެއެވެ. މިއަދަކީ އަހަރެން އޭނާއަށް ލަވަތައް ކިޔައިދޭންޖެހޭ ދުވަހެވެ. އަޑު އިވޭނަމަ އޭނާ އުފާވާނެއެވެ. އަހަރެން އޭނާދެކެ ލޯބިވާކަންވެސް އެނގޭނެއެވެ! އަޑުނީވޭނަމަ އިވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ އުންމީދަކީ އެއީއެވެ!" 

އެއިގެ ވެސް އެތައް އަހަރެއްފަހެވެ. އަނބިމީހާ ކޯމާގައި އޮންނަތާ 15 އަހަރުފަހެވެ. އެންމެން ޙައިރާންކޮށްލުވީ އަނބިމީހާ ހޭއެރުމާއިއެކު ފިރިމީހާގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ލަވަކިޔަން ފެށުމުންނެވެ. އަނބިމީހާބުނީ ކޯމާގައި އޮތްއިރުވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔައިދިން ލަވަތަކުގެ އަޑު އިވުނުކަމަށެވެ.  

ޢިބްރަތް:  

ލޯބިވާންވީ ހަމައެކަނި ގަދަވެހުންނައިރަކު ނޫނެވެ. ކޯމާގައި އޮތްނަމަވެސް ލޯބިވާށެވެ! ލޯބިވާކަން ޢަމަލުން ދައްކާށެވެ! ނަތީޖާ ހަމަވަރަށް ފޮނިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމައެބައޮތެވެ. އިން ޝާ ﷲ  

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
47%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް