އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބައްޕަ ފާފަކުރަނިކޮށް ފެނުމުން "ބައްޕައަށް ހަލާކުހުރި!" ކަމަށްބުނި 5 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ކުޑައިރުކޮޅެއްގެތެރޭ ދުނިޔެ ދޫކުރި އަސަރުގަދަ ވާހަކަ-

ބައްޕަ ފާފަކުރަނިކޮށް ފެނުމުން "ބައްޕައަށް ހަލާކުހުރި!" ކަމަށްބުނި 5 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ކުޑައިރުކޮޅެއްގެތެރޭ ދުނިޔެ ދޫކުރި އަސަރުގަދަ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މިވާހަކަ ދައްކަން ލަދުވެސް ގަނެއެވެ. ނުދައްކައި ހުރެވޭކަމަށްވެސް ނެތެވެ. 9 އަރުން ދަށުގެ 3 ދަރިން އެބަ ތިއްބެވެ. ދޮށީ ދެކުދިން އެކުދިންގެ ބައްޕަގެ ފޯނު ބަލައެވެ. ބައްޕަ ފޯނު ހިފައިގެން އިންނައިރު ވަގަށްވެސް ބަލައެވެ. އެކުރަނީ ކޮންކަމެއް ނުވަތަ ކީއްކުރަން ކުރާ ކަމެއްކަން ނުވިސްނުނު ނަމަވެސް ފެންނަ ކަންކަމުގެ ވާހައިން އަޅުގަނޑާއި ސުވާލުކުރެއެވެ. ގަންނަ ލަދުން ހުންނަން މިޖެހެނީ ފިނިވެފައެވެ. 

ފިރިމީހާ ގާތު ފޯނުން ނުބައި މަންޒަރާއި ވީޑިއޯ ނުބަލަން ބުނެ ރޮއި ދެފައިގައި ހިފައި އާދޭސްކޮށްފީމެވެ. ނިކަންފަސޭހައިން އެއްބަސްވާނެއެވެ. އެކަމަކު ބެލުން ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ. މިހާލަތުގައި ފިރިމީހާއަށް ވިސްނައިދޭން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ 

ޖަވާބުގައި ބުނެލަން އޮތީ ތިއަޙާލަތުގައިނ ފިރިމީހާ ހުރިނަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޢޭނާ ފަރުޟް 5 ނަމާދުކުރާ ކަމާއިމެދު ޝައްކުއުފެދެއެވެ. އެހެންވީމާ އިތުބާރުކުރެވޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާށެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ތިރީގައި އެވާ ޢިބްރަތެރި ވާހަކަ ފިރިމީހާ އާއި ޝެއާކޮށްލާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ ވިސްނި ފައިދާކުރާނެއެވެ! 

މިއީ ވަރަށް އާދައާ ޚިލާފް ހާދިސާއެކެވެ. އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭ ހާދިސާއެކެވެ. އެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ނިޔާވީ ހިތަށްކުރި އަސަރުން ހެއްޔެވެ؟ މައިންބަފައިން ފާފަކުރާތަން ފެނުމުން އަނގައިން ނުބުނެ ދަރިން ތިބެނީ އެކަމުން އަސަރެއް ނުކުރާތީ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ކަންކަން ލޮލަށް ފެންނައިރުވެސް މައިންބަފައިންނަށް ޢިބްރަތް ޙާޞިލު ނުކުރެވެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ 

އެއް ރެއެއްގެ ދަންވަރު 2 ޖަހައި އެހައިކަންހާ އިރެވެ. ބައްޕައަކު ކޮޓަރީގައި އޮތީ އެވަގުތު އެކަންޏެވެ. އަނބިމީހާ އެވަގުތު އޮތީ ދަރިންގެ ކޮޓަރީގައެވެ. ބައްޕައަށް އެނދުގައި އޮވެވުނީ ބަލައިގެން ނުވާނެ ފިލްމެއް ބަލާށެވެ! 

ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ 5 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ކުއްލިއަކަށް އައިސް ކޮޓަރިއަށަ ވަންތަނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޓީވީ ނިއްވައިލިއެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅަށް މަންޒަރު ފެނުނެވެ. އެވަގުތު "ބައްޕައަށް ހަލާކުހުރި!" ކަމަށްބުނެފައި ދޮރު ލައްޕާފައި ދަރިފުޅު ނުކުމެގެންދިއައީއެވެ. 

ބައްޕަ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. ލަދުވެސް ގަތެވެ. ރޮވެން ފެށިއެވެ. މީސްތަކުން ދަމު ނަމާދުކުރަން ހޭލާ ވަގުތު އޭނާއަށް އޮވެވުނީ ފާފައަކަށް އަރައިގަންނަން ކަމަށްވުމުންނެވެ. ކަންފަތުގައި ގުގުމަމުން ދިއައީ ދަރިފުޅު ކޮޓަރިން ނުކުންނަމުން ބުނި ބަހެވެ! 

އަވަސް އަވަހަށް އެނދުން ތެދުވިއެވެ. ފެންވަރައިގެން ދިއައީ މިސްކިތަށެވެ. ދަމުނަމާދުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލޮލުން ދިއައީ ކަރުނަތައް ފައިބަމުންނެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުން ފައިބައިގެން ގެއަށް އައިއިރުވެސް ހުރީ ހަމަ އެހާލުގައެވެ. އެދުވަހު މަސައްކަތު ގޮސް ހުރިއިރުވެސް އޭނާ ހުރީ އެކަމުގެ ހިތާމައިގައެވެ. 

ގެއަށް އައިއިރު އަނބިމީހާ އިނީ ރޯށެވެ! އޭނާއަށް ހީކުރެވުނީ ދަރިފުޅު އެވާހަކަ ދެއްކީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ވަރަށް ދެރަވެ، ލަދުން ހުރެ ރޮނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. ޖަވާބުގައި އަނބިމީހާ ބުނީ ދެންމެ ކުއްލިއަކަށް އަނހެން ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ލިބުނު ހިތާމަ އާއި ހިތްދަތިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެންދިއައީއެވެ. 

ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑު ކައްވަޅުގައި ބޭއްވީ ބައްޕަގެ އަތުންނެވެ. ބޭއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މޫނަށް ހިނިތުންވުމެއް އައެވެ. އެކަން ވެގެންދިއައީ މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމަކަށެވެ. ޖަނާޒާއަށްފަހު މީސްތަކުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ދިނީ ވަރަށް ކުރު ޖަވާބެކެވެ. "ދަރިފުޅު އަހަރެން ދޫކޮށްފައި އެދިއައީ އަހަރެން ޙައްޤުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަކުރުވައިފައެވެ." އިތުރު އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެއެވެ. 

ލިބުނު ފިލާވަޅުން އޭނާ ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރިއެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް މީސްތަކުންނަށް ނަމޫނާ މުސްލިމެކެވެ. ބަރާބަރަށް ރޭ އަޅުކަންކުރާ ތަޤްވާވެރިއެކެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! މިވާހަކައިގައިވާ ޢީބްރަތުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނާށެވެ! އިންސާނަކަށްވީތީ ކުށެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެކަން ޤަބޫލުކުރެވުމާއިއެކު ވީހައި އަވަހަކަށް ތައުބާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ ތައުބާގެ މަތީގައި ސާބިތުވާން ޖެހޭނެއެވެ. ﷲ ތައާލާ އީ ގިނަގިނައިން ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވަވާ "ޣަފޫރުއްރަޙީމް" އެވެ. 

- ޝައިޚް ޢަބްދުލްބާރީ ޔަހްޔާގެ ޚުޠުބާއަކުން

 

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
39%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް