އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކެތްތެރިވެލެވޭނަމަ ވަރިއާހަމައަށް ނުގޮސް ގިނަ ކައިވެނިތަކެއް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ! އިން ޝާ ﷲ

ކެތްތެރިވެލެވޭނަމަ ވަރިއާހަމައަށް ނުގޮސް ގިނަ ކައިވެނިތަކެއް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ! އިން ޝާ ﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ކޮންމެ ހެޔޮ ކަމަކަށް 10 ޘަވާބުން ފެށިގެން ﷲ ތަޢާލާ އިރާދަކުރައްވަވާވަރަކަށް ޘަވާބު ދެއްވަވާކަން އަހުރެމެންނަށް އެބަ އެނގެއެވެ. އެކަމަކު މިއާޔަތަށް ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! 

"ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އޭ އީމާންވި، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާވެރިވާށެވެ! މިދުނިޔޭގައި ހެޔޮކޮށް ކަންތައްކުޅަމީހުންނަށް ހެޔޮދަރުމަހުށްޓެވެ. އަދި ﷲގެ ބިންވަނީ ތަނަވަސްވެގެންނެވެ. ކެތްތެރިންނަށް އެއުރެންގެ ދަރުމަ ދެއްވާހުށިކަން ކަށަވަރީ ޙިސާބެއްނެތިއެވެ."

(އައްޒުމަރް: 10) 

އަހުރެމެންނަށް މިއަދު މިއުޅެވެނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ ކިރިޔާވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ކެތްތެރިވެނުލެވިގެން އުޅޭއިރު މިއާޔަތުގައި އެއޮތީ " ކެތްތެރިންނަށް އެއުރެންގެ ދަރުމަ ދެއްވާހުށިކަން ކަށަވަރީ ޙިސާބެއްނެތި" ކަމަށެވެ. 

ގިނަ ބައެއްގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅެމުން މިދަނީވެސް ދެމީހުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ކެތްތެރިވެ ނުލެވޭތީއެވެ. މާއަވަހަށް ގޮތް ނިންމޭތީއެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ކެތްތެރިވެލައިފިނަމަ އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ އިމެއްނެތި ޘަވާބާއި ދަރުމަ ދެއްވަވާނެކަން އެގޭއިރު މިހައި ބޮޑަށް ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ 

ކައިވެނިނުކޮށް ހުންނަ މީހާއަށްވެސް ކަންކަން ކުރިމަތިވާނެއެވެ. ކައިވެނިކޮށް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ހޭދަކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށްވެސް ކަންކަން ކުރިމަތިވާނެއެވެ. ތިމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރިމަތިވާއިރަށް މޫނު އަނބުރާލަން އަވަސްވެގަންނަ މީހަކަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ކަމަކުން އަރައިގަންނަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ. 

ކެތްތެރިވެލަންވީ ބައިވެރިޔާއަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ. ތިމާއަށްޓަކައެވެ. ތިމާއަށް ދެއްވަވާނެ ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެންނެވެ. ކެތްތެރިވާ އަޅުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ހެޔޮ ގޮތްތައް މިންވަރުކުރައްވަވާނެތެވެ. އެކަމުން ލިބޭ ކުރިއެރުން މާބޮޑުވާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް