އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެހާ ގިނަ ބައަކަށް ފިނިފެންމާ ރީތިވާ ސަބަބާ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ރީތިވާނެ ސަބަބު- ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް އެބަހުރި!

އެހާ ގިނަ ބައަކަށް ފިނިފެންމާ ރީތިވާ ސަބަބާ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ރީތިވާނެ ސަބަބު- ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް އެބަހުރި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ވަރަށް ގިނަ ބައަކަށް އެންމެ ރީތި މަލަކީ ފިނިފެންމަލެވެ. ފިނިފެންމާ އެހައި ގިނަ ބައަކަށް ރީތިވާ ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި މަލުގެ ރީތިކަމެއް ނޫނެވެ. މަލުން ދުވާ ވަސްވެސް މީރުކަމެވެ. ވީމާ ފިނިފެންމަލުގެ ރީތިކަން ގުޅިފައި މިވަނީ ރީތިކަން އަދި ވަހާއިއެވެ. 

ޙަޔާތަށް ބައިވެރިއަކު ހޯދުމުގައިވެސް މިއީ ބަލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ހަމައެކަނި ސިފަ ރީތިވުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ. ޢަމަލުތައްވެސް ރީތިވާންޖެހޭނެއެވެ. ޢަމަލުތައް ރީތިވާނީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ތަޤްވާވެރިކަން އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރެގެންނެނެވެ.

ހެޔޮލަފާ ތަޤްވާވެރިއަކާއި ކައިވެނިކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން އޭނާގެ ސިފައަށް ބަލައި ދޫކޮށްނުލަންވީ އެ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. އަދިކީއްހެއްޔެވެ؟ ބައިވެރިއަކަށް ސިފަހުތުރު ޟީހަކު ލިބިއްޖެނަމަވެސް އުފަލުގައި ދިރިއުޅެވިދާނެއެވެ. އެހެނަސް ކިތަންމެ ސިފަ ރީތި ނަމަވެސް ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކާއި ތަޤްވާވެރިކަން ނެތް މީހަކާއި ގުޅިގެން އުފަލުގައި ދިރިއުޅުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ލިބޭނެ އުފާވެރިކަމެއްވެސް ނުއޮންނާނެއެވެ. 

އިސްލާމް ދީނުގައި ކައިވެނިކުރާއިރު އަޚްލާޤަށާއި ތަޤްވާވެރިކަމަށް ބަލަން އެހައި ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވަނީ މިބަޔާންކުރި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. ރަސޫލް ކަމަކަށް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާނީ އެކަމަކުން މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރާނެތީއެވެ. އަދި އެއީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުގައި ވާނެތީއެވެ! 

ބައިވެރިޔާގެ ސިފަ ކިތަންމެ ހުތުރުނަމަވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި ދިރިއުޅޭ ދެމަފިރިން ވަރަށް ގިނައިން ބައްދަލުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައިވެރިޔާގެ އަޚްލާޤް ނުބައިވެފައި ތަޤްވާވެރިކަން ނެތިއްޖެ ނަމަ އުފަލުގައި ދިރިއުޅެވޭ ދެމަފިރިއަކު ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ!

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް