އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަހަރެންގެ ހިތް ޗިސްޗިސްކޮށްލި މީހާއަށް އަހަރެންދޭ އެންމެ ފަހު މެސެޖް! ހިތަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަނިޔާކުރާ މީހާއަށް ޝެއާކޮށްލަ ދެއްވާ!

އަހަރެންގެ ހިތް ޗިސްޗިސްކޮށްލި މީހާއަށް އަހަރެންދޭ އެންމެ ފަހު މެސެޖް! ހިތަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަނިޔާކުރާ މީހާއަށް ޝެއާކޮށްލަ ދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން އަނެކާގެ ހިތް ހަލާކުކޮށްލާފައި ތިމާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބެން އެދެއެވެ. އަދި އުފާވެރިކަން ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުވެސް ކުރެއެވެ. މިއީ ކޮންފަދަ ގޯސް ވިސްނުމެއް ހެއްޔެވެ؟ 

އަނެކާއަކީވެސް ތިމާވެސް އުފެއްދެވި މާތް ﷲ އުފެއްދެވި އިންސާނަކުކަމާއި ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިތެއް ލައްވަވާފައިވާފަދައިން އަނެކާގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް ހިތެއްވާކަމާއި ތިމާގެ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ބޭނުންވާ ފަދައިން އަނެކާގެ ހިތަށްވެސް އުފާވެރިކަން ބޭނުންވާނެކަން ނުވިސްނެނީއެވެ.

އަދި އެހެން މީހަކު ތިމާ ދެރަކޮށްލުމުން ތިމާގެ ހިތަށް ތަދުވެ ވޭން އަޅާފަދައިން ތިމާ އެހެން މީހަކު ދެރަކޮށްލުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ތަދުވެ ވޭން އަޅާނެކަންވެސް ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ؟ 

އޭ އިންސާނާއެވެ! ބައެއް މީހުންނަށް ބައެއް ގުނަވަންތައް މަދުކޮށް ނުވަތަ ބައެއް ގުނަވަންތައް މަސައްކަތް ނުކުރި ނަމަވެސް މާތް ﷲ ކަނޑައަޅުއްވަވާ މުއްދަތަކަށް ދުނިޔޭގައި އުޅެވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތް ނެތި ނުވަތަ ހިތް މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ދުނިޔޭގައި ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އުޅެވޭކަމެއް އަހުރެންނަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. 

އެހެންކަމަށްވާއިރު ތިބާފަދައިން އެހެން މީހުންގެވެސް ހިތެއް އޮންނާނެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ތިބާއަކީ އިންސާނަކަށްވާނެހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޤައިމުވެސް އަހުރެންނަށް ތިބާއަކީ އިންސާނެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގުލެވެ. 

އަދި އެއްވާހަކަ ބުނެލާނަމެވެ. އަނެކާގެ ހިތަށް އަނިޔާކޮށްފައި ހަމައެކަކަށްވެސް އުފަލުގައި ދުނިޔޭގައި އުޅެވޭނެކަމަށް ހީވެސް ނުކުރާށެވެ! އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާގެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭންތައް މާތް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާގެ ދުޢާއަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

- މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު