އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއޮތީ މާޔޫސްބަލި ތިބާދެކެ ޖެހިލުންވެ ތިބާގެ ކިބައިން ފިލައިގެންދާނެ ޢަމަލު!

މިއޮތީ މާޔޫސްބަލި ތިބާދެކެ ޖެހިލުންވެ ތިބާގެ ކިބައިން ފިލައިގެންދާނެ ޢަމަލު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ދެރަވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމުން ހިތާމަ ނުކުރެވޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ވީމާ އެއީ އެންމެންނަށްވެސް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ތަފާތުވަނީ އެފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ތިމާ ގެނބިގެންދާ މިންވަރެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ ބައަކަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔަކީ މާޔޫސްބައްޔެވެ. އެބަލި ޖެހިފައިވާ އެންމެން ފަރުވާ ހޯދަން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށްދާނަމަ ހޮސްޕިޓަލްތައް އޮންނާނީ ފުރިބާރުވެފައެވެ.

ދަންނަވަންތޯއެވެ! މާޔޫސްބަލި ތިބާ ދެކެ ބިރުނުގެންފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ބަލި ޖެހިލުންވެ ތިބާގެ ކިބައިން ފިލައިގެންދާނެ ޢަމަލު އެބައޮތެވެ! އެއީ ގިނަގިނައިން ޟުޙާ ސޫރަތް ކިޔެވުމެވެ. ޟުޙާ ސޫރަތުގެ މާނައާއި ތަފްސީރު ކިޔުމެވެ. ހިތުގައި ހަރުލެއްވުމެވެ.

މިބަޔާންކުރި ބީދައިން ތިބާ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ މާޔޫސްކަން ހަމަ މަޑުމަޑުމަޑުން ފިލަމުން ގޮސް ތިބާ ދޫކޮށްލާފައިހިނގައިދާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ

"ޤުރްއާނަކީ ސިކުނޑިއަށް ޖެހޭ މަޢްނަވީ ބައްޔާއި ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށްވެސް ވާ ޝިފާއެކެވެ. ޤުރްޢާން ކިޔަވައި، އެއިގެ އާޔަތްތަކާއިމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، ޤުރްއާނުން ފައިދާ ހޯއްދަވާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ ކާމިޔާބު ލިބޭނެއެވެ."

ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ އަކީ ބަލިތަކަށް ޝިފާއެކެވެ. އިޚްލާޞް، ފަލަޤް، ނާސް 3 ސޫރަތަކީ އެސްފީނާ އާއި ސިހުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް އޮތް ޝިފާއެކެވެ. ޟުޙާ ސޫރަތަކީ މާޔޫސް ބަލީގެ ޝިފާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރައާން ކިޔަވަމުން ގެންދިއުމަކީ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ޝިފާއެއްކެވެ.

ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި މުސްލިމުންނަށް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައިގެން ޙާޞިލު ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އޮތީ އެކަމުގައި ސާބިތުވުމެވެ.

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް