އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މައިން ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔަވަފައި ހެޔޮލަފާ ބަސްތައް ބުނަން ޖެހޭ ސަބަބު!

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މައިން ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔަވަފައި ހެޔޮލަފާ ބަސްތައް ބުނަން ޖެހޭ ސަބަބު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ، ތުއްތުތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ލޮލަށް ތަންތަން ފެނުމުގެ ކުރިން އެ ކުއްޖާގެ ކަންފަތަށް މައިމީހާގެ އަޑު އިވެންފަށާކަން ސައިންސްވެރިންނަށް ހޯދުނީ ދާދިފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މީގެ 1400 އަހަރުކުރިން ބާއްވަވައިލެއްވެވި ކީރިތި ޤްރުއާނުގައި އެކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ. 

ކީރިތި ޤްރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގައި ދަރިފުޅަށް ފެނުމުގެ ވާހަކައިގެ ކުރިއަށް ބަޔާންކުރައްވަވާފައިވަނީ އަޑުއިވުމުގެ ވާހަކައެވެ. 

"ހަމަކަށަވަރުން، އެއްކުރައްވާފައިވާ މަނިތިއްކަކުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިންސާނާ ހެއްދެވީމެވެ. (އެއީ) އޭނާ އިމްތިޙާން ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ފަހެ، ކަންފަތަށް އިވޭ، ލޮލަށް ފެންނަ މީހަކު ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާ ލެއްވެވީމެވެ." (އައްނިސާ: 2) 

"އެކަލާނގެއީ، ތިއަބައިމީހުންނަށްޓަކައި، އިވުމާއި، ފެނުމާއި، ހިތްތައް އުފެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރު ކުރަނީ، ވަރަށްވެސް މަދުންނެވެ." (އަލްމުއްމިނޫން: 78) 

މިއާޔަތަށް ބަލައިފިނަމަ ފުރަތަމަ ފަށާނީ އަޑު އިވޭށެވެ! ދެން ފެންނަން ފަށާނީއެވެ! އިޙްޞާޞް ކުރެވެން ފަށާނީ 3 ވަނައަށެވެ. 

މިއީ މައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ދަރިފުޅު ބަނޑުގައި އަށަގަތުމާއިއެކު ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔެވުން ގިނަކޮށް ހެޔޮ ލަފާ ބަސްތައް ނޫނީ ދުލުން ނުބުނަންވީ މިފަދަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށް މައިމީހާގެ އަޑުތައް އިވޭނެތީއެވެ. ދަރިފުޅު ފުރަތަމަ ދަސްކުރާނީ މައިމީހާގެ އަޑުތައް ކަމުގައިވާތީއެވެ. 

މިހެން ބުނުމުން ކުއްޖާއަށް އިވޭނީ މައިމީހާގެ އެތެރެހަށީގެ އަޑުތައް ކަމަށް ބުނެ ބަހަނާތައް ދައްކަން އުޅެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި މިހައިތަނަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ. އެއިގެ ބަދަލުގައި ފެނި ސާބިތުވާން އޮތީ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އިނދެ ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ތަޤްވާވެރިކަމުގައި ސާބިތުވާ މައިންނަށް ލިބޭ ކުދިންގެ އަޚްލާޤުން އެކަމުގެ އަސަރު ފެންނަކަމެވެ.

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް