އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ޒިންމާތައް ވަކިކުރެއްވެވީ ފަހަރެއްގައިވެސް އެއްބައަކު އަނެއް ބައެއްގެ ޒިންމާތަކަށް އަރައިގަނެ ނިޒާމު އޮޅުވާކަށްނޫން: ޝައިޚް ސަމީރު

ﷲ ޒިންމާތައް ވަކިކުރެއްވެވީ ފަހަރެއްގައިވެސް އެއްބައަކު އަނެއް ބައެއްގެ ޒިންމާތަކަށް އަރައިގަނެ ނިޒާމު އޮޅުވާކަށްނޫން: ޝައިޚް ސަމީރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"ﷲ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ލައްވަވައި ކޮންމެ ބައަކަށްވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަކި ޒިންމާތަކެއް ކަނޑައެޅުއްވެވީ، އެބައަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކޮށް ހަރުދަނާ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމަށެވެ.

ފަހަރެއްގައިވެސް އެއްބައަކު އަނެއް ބައެއްގެ ޒިންމާތަކަށް އަރައިގަނެ ނިޒާމު އޮޅުވާކަށް (އޮޅުވައިލުމަކަށް) ނޫނެވެ." --ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަ އަންހެން 2 ފަނޑިޔާރުން ލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުމާއި ގުޅިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް