އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޔާ ﷲ! މިއަޅާގެ ފުރާނައަކީ މިމޭރުމުން އިނބަ ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަވާނެ ފުރާނައެއް ކަމުގައި ލައްވައިދެއްވަވާނދޭވެ!

ޔާ ﷲ! މިއަޅާގެ ފުރާނައަކީ މިމޭރުމުން އިނބަ ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަވާނެ ފުރާނައެއް ކަމުގައި ލައްވައިދެއްވަވާނދޭވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 33 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

"އޭ ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ ފުރާނައާއެވެ! ރުހިގެންހުރެ، ރުހުން ލިބިގެންވާ ޙާލް، ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އެނބުރިދާށެވެ! ފަހެ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުންގެ ތެރެއަށް ވަންނާށެވެ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސުވަރުގެއަށް ވަންނާށެވެ!" (އަލްފަޖްރް: 27-30) 

މިފަދަ ނަޞީބަކަށް އެދޭ މީހާއަށް އޮތީ އެކަމަށް އެދި ގަދައަޅައި އެކަން ޙާޞިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ފުރުޞަތަކީ ޢާންމުކޮށް ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ހުޅުވިގެންވާ ފުރުޞަތެކެވެ. އޮތީ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ނުކުރުމެވެ.   

ދުޢާއަކީ އެންމެހައި މުސްލިމުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުތައް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަވައި މި މަތިވެރި ނަޞީބު މިންވަރުފުޅުކޮށްދެއްވެވުމެވެ! އާމީން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް