އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުޞީބާތަށް ޝުކުރުވެރިވާން ނޭނގޭ މީހަކަށް އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ!

މުޞީބާތަށް ޝުކުރުވެރިވާން ނޭނގޭ މީހަކަށް އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 33 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ޝުކުރުވެރިވާށޭ ބުނެފިނަމަ ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވާނެއެވެ. އެއީ ކިހިނަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމާއިމެދުވެސް ސުވާލު އުފައްދާނެއެވެ. 

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތި ކުރެއްވެވުމުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޝުކުރުވެރިވާންވީ ދެއްވަވާފައިވާ ނިޢްމަތްތަކަށެވެ. މިސާލަކަށް ލޮލުގެ ފެނުން ގެންދެވިނަމަވެސް ކަންފަތަށް އަޑު އިވުމާއި ދެއްވަވާފައިވާ އެހެން ނިޢްމަތްތަކަށެވެ. ފަޤީރުކަމުން މީރު ކެއުން ކާން ނުލިބުނު ނަމަވެސް ޝުކުރުވެރިވާންވީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން ލިބޭތީއެވެ. 

ދެވަނައަށް ޤަބޫލުކުރަންވީ މުޞީބާތް ކުރިމަތި ކުރެއްވެވީ ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާތީ ކަމެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނިޢްމަތެއް ލިބޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ތައާލާ މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންފިނަމަ އެމީހަކު އިމްތިޙާން ކުރައްވަވަތެވެ. އެމީހަކު އެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ ނިޢްމަތްތައް އޮއްސަވައިލައްވަވަތެވެ. 

ވީމާ މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް މާޔޫސްވާން ޖެހެންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. އުފާކުރަންވީ ކަމެކެވެ. މިވާހަކަ އެކި ގޮތްގޮތަށް ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ދެއްކެއެވެ. ދައްކަން ޖެހެނީ ހަމަ މީސްތަކުން އެކަންކަމަސް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ. މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން މާޔޫސްވެ މަގުއޮޅޭ މީހުން ގިނަވާތީއެވެ.

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
10%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް