އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދުޢާގަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ދުޢާކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާ ސުވަރުގެ އާއިދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނުވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ!

ދުޢާގަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ދުޢާކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާ ސުވަރުގެ އާއިދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނުވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

"ޔާ ﷲ! ނަބީ ބޭކަލުން މެދުވެރިކުރައްވަވައި ކުރަން އެންގެވި ވަރާއި ގާތަކަށް ވެސް މިއަޅާއަށް އަޅުކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ. ތަޤްވާވެރިއެއްވެސް ނުވެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިއަޅާގެ އާދޭހަކީ ނަބީބޭކަލުން މެދުވެރިކުރައްވައި އިނބަ ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވެވި މިންވަރަށް ނިޢްމަތްތައް މިއަޅާއަށް ދެއްވެވުމެވެ. 

އެހެނީ އިނބަ ﷲ އެންގެވި މިންވަރަށް މިއަޅާއަށް އަޅުކަން ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިއަޅާއަށް ކުރެވުނު އެންމެ ފުރިހަމައަށް، އެންމެ ގިނައިން މިއަޅާ އަޅުކަންކުރިކަމާއި އިނބަ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރިކަން މިއަޅާއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ހަމަ އިނބަ ﷲ އެވެ! 

ވީމާ މިއަޅާގެ އާދޭހަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު މާޔޫސްވާން ޖެހޭނެ މީހަކު ކަމުގައި މިއަޅާ ނުލެއްވެވުމެވެ. ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވެވުމެވެ. ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލްބޭކަލުންގެ އަރިއަހުގައި ލައްވަވައިފދެއްވެވުމެވެ. ޝަހީދުންނާއި އިނބަ ﷲ އެންމެ މަތިވެރިކުރެއްވެވި ބޭކަލުންނާއިއެކުގައި ލައްވަވައި ދެއްވެވުމެވެ. 

ޔާ ﷲ! މިއަޅާގެ އާދޭސް ޤަބޫލުފުޅުކޮށްދެއްވަވާނދޭވެ!" 

މިދުޢާ އެކުލަވައިލުމުގައި ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ބައެއް ހިމްނާފައިވެއެވެ. 

"އެހެނީ އިނބަ ﷲ އެންގެވި މިންވަރަށް މިއަޅާއަށް އަޅުކަން ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިއަޅާއަށް ކުރެވުނު އެންމެ ފުރިހަމައަށް، އެންމެ ގިނައިން މިއަޅާ އަޅުކަންކުރިކަމާއި އިނބަ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރިކަން މިއަޅާއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ހަމަ އިނބަ ﷲ އެވެ!" 

މިބައިގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއިއެކު އެފަދަ މީހަކު މިފަދައިން ދުޢާކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާއި ސުވަރުގެ ޢާއިދެމެދު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނުވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ! 

މިއަދު މިފަދައިން ﷲ ތަޢާލާއަށް ދަންނަވަން ކެރޭނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ތެދުވެރިކަމާއިއެކު އެމީހަކަށް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އަޅުކަން ކުރަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟  ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ގިނައިން އަޅުކަން ކުރަނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަޅުކަން ކުރުން މިވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުރާ ކަންތަކަށް ހަދައިފައެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައި އެންމެ ގިނަ ސަވާބާއި ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތައް ބޭނުންވާން ހެޔޮވެސް ނުވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

  

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް