އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހޫނުގަދަވަމުން އަންނަނީ ނަރަކަ ކައިރިވާތީ! ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ!

ހޫނުގަދަވަމުން އަންނަނީ ނަރަކަ ކައިރިވާތީ! ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ދުނިޔެ ހޫނުވަމުން އަންނަ މައްސަލައިގައި ސައިންސްވެރިން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކާނެއެވެ. މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ގޮތްތައް ހޯދަންވެސް އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކުން އެއްވެސް ޙައްލެއް ނުފެންނާނެއެވެ.  

"ހޫނު ގަދަވެއްޖެނަމަ ތިއަބައި މީހުން ފިނިވަންދެން ނަމާދު މަޑުކޮށްފައި ނަމާދުކުރާށެވެ! އަދި ހަމަކަށަވަރުން ގަދަ ހޫނަކީ ނަރަކައިގެ ހޫނުންވާ ބައެކެވެ." ޞަޙީޙް ބުޚާރީ: 533،534)   

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މިދަނީ ހޫނުވުމުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވަމުންނެވެ. އިތުރަށް ހޫނު ގަދަވަމުންނެވެ. ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މިދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މިއީ މުސްލިމުން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް ބިރުވެތިކަން އިތުރުކުރަންވީ ކަންކަމެވެ.  

ޙައްލަކީ އެއާކޮންޑިޝަން އިތުރުކުރުމެއް ނޫނެވެ! އެއާކޮންޑިޝަންވެސް އިތުރުކުރާށެވެ! ފަންކާވެސް އިތުރުކުރާށެވެ! ހަމަ އެއާއިއެކު ތަޤްވާވެރިކަން ވެސް އިތުރުކުރާށެވެ! ކުރާ އަޅުކަން ގިނަކުރާށެވެ!  

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް