އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ގެ ރަހްމަތުން އުންމީދު ކަނޑައިލުމަކީ ޙަރާމް ކަމަކަށް އަރައިގަތުމަށްވުރެ މާބޮޑު ފާފައެކެވެ!: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ގެ ރަހްމަތުން އުންމީދު ކަނޑައިލުމަކީ ޙަރާމް ކަމަކަށް އަރައިގަތުމަށްވުރެ މާބޮޑު ފާފައެކެވެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާގެ ރަހްމަތުން އުންމީދު ކަނޑައިލުމަކީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާފައެވެ. ޙަރާމް ކަމަކަށް އަރައިގަތުން ފަދަ ކަމެއް ކުރެވިގެން ކުރެވުނު ފާފައަށްވުރެ މާބޮޑު ފާފައެކެވެ. އެހެނީ މީހަކު މަރުވުމުގެ ކުރިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ތައުބާ ވެއްޖެ ނަމަ ހުރިހާ ފާފަތަކެއް، ޝިރުކުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތުން، ފުއްސަވައިދެއްވަވާނެ ކަމަށް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ވަޙީކުރައްވވައިފައެވެ.  

"ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސްތަކުގެ މައްޗަށް ފާފައިން އިސްރާފް ކޮށްފައިވާ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިއަބައިމީހުން ﷲ ގެ ރަހްމަތުން އުންމީދު ކަނޑައިނުލާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ އީ، އެންމެހާ ފާފަތައްފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލާނގެއީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ، ރަޙީމް ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ." (އައްޒުމަރު: 53) 

"ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ އީ، އެންމެހާ ފާފަތައްފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ." ވަޙީ ކުރައްވަވާފައި އޮތުމުން އެނގެނީ އެއްވެސް ފާފައެއް އިސްތިސްނާ ނުކުރައްވަވައި ހުރިހާ ފާފަތަކެއް ފުއްސަވައި ދެއްވަވާނެ ކަމެވެ.  

ހަމައެކަނި ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ކަމަކީ މަރުވުމުގެ ކުރިން ތައުބާ ނުވެއްޖެ ނަމަ ނުފުއްސަވާނެ ފާފައަކީ ޝިރުކުރުން ކަމެވެ. ޝަރީކު ކުރާ މީހާ އެކަމަށް ތައުބާ ނުވެ ހުއްޓައި މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ފާފަ ނުފުއްސެވި ނަމަވެސް އެހެން ފާފަތަކަށް އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވަވާ އަޅުންނަށް ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވަވާނެތެވެ!  

އޮނަސައްތަ އިސްމްފުޅުގައި ހިމެނޭ ﷲ ތަޢާލާގެ ނަންފުޅުތަކަށް ބަލާށެވެ! އެންމެ އޯގާތެރިވަންތަ، އެންމެ ދީލަތިވަންތަ، އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ފަދަ އެންމެހައި ނަންފުޅުތަކަށް އިތުބާރުކުރަންޖެހެއެއެވެ. އެކަން ނުކޮށް އީމާންކަން ފުރިހަމައެއް ނުވާނެއެވެ.  

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް