އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!: "ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދޭ!"

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!: "ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދޭ!"


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

"ތިމާއަށް ފެންނަ ގޮތް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަން ހާމަވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އަންނަފަދައިން، ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދެއެވެ!": ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު މިފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ލުއިދިންއިރުވެސް މިސްކިތްތަކަށް ދިއުމަށް އެއްވެސް ލުއިކަމެއް ނުދިނުމުން ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކަރަމުން ގެންދާ ވަގުތެއްގައެވެ. 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރަކީ ބަސްފުޅު މަދު، ނަމަވެސް ވަރަށް ބާރުގަދަ މެސެޖް ދެއްވާ އެގޮތުން މިފަހަރުވެސް ދެއްވާފައި އެވަނީ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އިތުރަށް އެތައް ފަހަރަކު ވިސްނައިލުން މުހިންމު މެސެޖެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


66%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް