އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"އެކަނިވެރި" ކުރިއަށްލައިގެން ނަންތައް ކީނަމަވެސް އެއްވެސް އެކަނިވެރިއަކު ނުހުންނާނެ!: މުފްތީ މެންކް

"އެކަނިވެރި" ކުރިއަށްލައިގެން ނަންތައް ކީނަމަވެސް އެއްވެސް އެކަނިވެރިއަކު ނުހުންނާނެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

އެންމެ ގިނަ ބައަކަށް ނުވިސްނޭ ނުވަތަ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ އެއްކަމަކީ އެއްވެސް މީހަކު އެކަނި ނުހުންނާނެ ކަމެވެ! އެކަނިވެރި ނުވާނެކަމެވެ. އެހެނީ އަބަދުވެސް ގެއްލޭނީ 3 ވަނަ ފަރާތެވެ! ޔަޤީންކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ތިމާ އާއިއެކު 2 ވަނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާ ކަމެވެ. 

ތިމާ އާއި އަބަދުވެސް ވަކިވާނީ ތިމާ އާއި ގުޅޭ އިންސާނުންނެވެ. މީހަކު އުފަންވާ ހަމައިން ދުވަހަކު ވެސް އެމީހަކާއި ﷲ ތަޢާލާ ވަކިވެވޮޑިގެނެއް ނުވެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް، މަރުވުމުން ކައްވަޅުގައިވެސް އަދި އާޚިރަތުގައިވެސް އެމީހަކާއިއެކު ވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރެވި ﷲ ތަޢާލާ އާއި ދުރުހެލިވެވެނީ މީސްތަކުންނަށެވެ. 

ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އެއީ ކުރަން ކިތަންމެ ގޯސްކަމެއް ނަމަވެސް މައިން ބަފައިންވެސް ޢާއިލާގެ އެންމެންވެސް ތިބާ ދޫކޮށްލައިފާނެއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިންވެސް މެއެވެ. އަދި އެންމެ ލޯބިން ކައިވެނިކުރި ބައިވެރިޔާވެސްމެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ ﷲ ތަޢާލާ އާއިއެކުގައި ވާހައި ހިނދަކު ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ ދޫކޮށެއް ނުލައްވަވާނެތެވެ. ތިބާ އާއި އެންމެ ގާތުގައި ވޮޑިގެންވާނެތެވެ. 

ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްވުމާއި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި ދިމާއަށް މީހުންނަށް ދެވެނީ ތިމާ އާއިއެކުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއެވެ! އެކަން ޤަބޫލުކޮށް ﷲ ތަޢާލާ އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ މައްސަލައަށް އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ޙައްލެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
55%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް