އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދުނިޔޭގަ ހުރެގެން ތިބާގެ ދަރަޖަ ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤާމަށް އުފުލަން އެންމެ ފަސޭހަމަގު!: މުފްތީ މެންކް

ދުނިޔޭގަ ހުރެގެން ތިބާގެ ދަރަޖަ ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤާމަށް އުފުލަން އެންމެ ފަސޭހަމަގު!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން ވަރަށް ރީތި ރާގުތަކަށް، އަދި ވަރަށް ގިނައިންވެސް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައެވެ. ނަމަވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރެއެވެ؟ ވީއިރު އެ ކިޔަވާ ރީތި ރާގާއި ގިނަމިނުނުން ކުރާނީ ކޮން ފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟ 

ރަސޫލް (ޞޢވ) ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަފައިވަނީ ޤުރްއާނުގެ ސަބަބުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްބައަކު ނިކަމެތިކުރައްވަވާނެ ކމަށާއި އަނެއް ބައަކު މަތިވެރިކުރައްވަވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަތިވެރި ކުރައްވަވަނީ ކިޔަވައި ޢަމަލުކުރި މީހުން ނިކަމެތިކުރައްވަވަނީ ކިޔެވިނަމަވެސް ޢަމަލުނުކުރާ މީހުންނެވެ. 

"ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި އެއިގެ މާނަ ދަސްކޮށް އެއަށް އަމަލުކޮށް އަދި އެހެން މީހުންނަށް އުނގައިނައިދީ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށް އެދޭ މީހާގެ ދަރަޖަ ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރައްވަވާނެ! އެމީހާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާނީ.! އެކަން ހަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ!" 

"ހަމައެއާއިއެކު ކީރިތި ޤުރްއާނުގަ އޮތް އެއްޗެއް އެނގި އެއަށް އަމަލުނުކޮށް އަދި އެހެން މީހުންނަށް އަނގައިވެސް ނުދޭ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ. ކީރިތި ޤުރްއާން އެމީހަކު ހުއްޓުވާނެ. އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހެކިދޭނެ!

ﷲ ތަޢާލާގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމަކީ ކިހައި މުހިންމުކަމެއްކަން އަބަދުވެސް މިގެންދަނީ ބަޔާންކުރަމުންނެވެ. ޛިކުރުކުރުން ގިނަކުރަން ވަޞިއްޔަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ކުރަންހުރި ބައެއް ޛިކުރުތައް ވެސް މިގެންދަނީ ބަޔާންކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއެވެ.

ދޭން އޮތީ ހަމަ އެއް ޖަވާބެކެވެ. އެންމެ މަތިވެރި ޛިކުރަކީ لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ ކިޔައި ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުން ކަމެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! ކީރިތި ޤުރްއާނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީވެސް ޛިކުރުކުރުމެވެ. ބަލައިގެން އާޔަތްތައް ކިޔެވުން، މާނަ ދަސްކުރުން، ތަފްސީރު ކިޔުމާއި ދަސްކުރުން އަދި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާއިމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަކީވެސް ހަމަ ޛިކުރުކުރުމެވެ.

މިކަންކަމަށްބަލައިފިނަމަ ކީރިތި ޤުރްއާނާއިއެކުގައި ތިމާ ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް ވެގެންދާނީ ޛިކުރުކުރުމަށް ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތަކަށެވެ. ވީމާ ދުނިޔޭގައި ހުރެގެން ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް އަރައިގެންދާށެވެ! އެކަމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަމަގަކީ ހަމަ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
4%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް