އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ކުރިމަތިކުރައްވަވާ ހާލަތަށް ކަންބޮޑުނުވެ ތިބާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުން ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރައްވަވާނެ! އިން ޝާ ﷲ

ﷲ ކުރިމަތިކުރައްވަވާ ހާލަތަށް ކަންބޮޑުނުވެ ތިބާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުން ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރައްވަވާނެ! އިން ޝާ ﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ކަމެއްވެއްޖެކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގެނީ އެކަމެއްވުމުންނެވެ! ނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވުމުގެ މާކުރިން ﷲ ތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާނެ ކަންކަން ވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.

އަދި އެކަމަކަށް ސަމާލުކަންވެސް ދެއްވަވަތެވެ! ހުރިހާ އަޅުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ޙާލަތެއްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައިވޮޑިގެންވެއެވެ. ހަމައެންމެ ކަމެއްވެސް ދޫނުކުރައްވަވަތެވެ!

ވީމާ ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ކަމަކާއި އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! އަހަރެމެން އިންސާނުންގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުހިނގާނެ ކަންކަމަށް ވިސްނުމުން ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތެވެ.

ވިސްނަންވީވެސް، ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވީވެސް ތިބާގެ ވާޖިބުއަދާކުރުންމަތީގައި ސާބިތުވެހުރުމަށެވެ! އެއީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމެވެ. ވީހައި ގިނައިން އަޅުކަންކުރުމެވެ. އެމީހެއްގެ ވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ސުވަރުގެ ދެއްވަވާނެތެވެ! އެއީ އެކަލާނގެ ވައުދުފުޅެކެވެ! ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅުތައް ފުއްދަވާނެކަން އެއީ ހަމަ ޔަޤީންކަމެކެވެ!

އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


42%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް