އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދުވަހަކު ސުވަރުގެ ނުވެއްދެވި ނަމަވެސް އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ، ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ އެއްވައްތަރުވެގެން އުޅޭނަން ހެއްޔެވެ؟

ދުވަހަކު ސުވަރުގެ ނުވެއްދެވި ނަމަވެސް އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ، ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ އެއްވައްތަރުވެގެން އުޅޭނަން ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ޙަދީޘްފުޅުގައި ވަނީ ދުވަހަކުވެސް ސުވަރުގެ ނުވައްދަވާނެ 3 މީހަކު ވާކަމަށެވެ. އެ 3 މީހުންނަކީ: 

1 ފުރަތަމަ މީހާއަކީ ދައްޔޫސުންނެވެ. (ދައްޔާސުންނަކީ އެމީހާގެ އަނބިމީހާގެ ގާތަށް ވަދެނުކުމެވަނީ ކޮންބައެއްކަން ނުބަލާމީހުންނެވެ. ޒިނޭކުރުމާއި ފާހިޝް އަމަލުތައް ކުރަން ރުހިގެން ހުންނަ މީހާއެވެ! 

2 އަންހެނުންގެތެރޭގައި ފިރިހެނުންނާއި ވައްތަރުވެގެން އުޅޭ މީހުން (ފިރިހެނުންނާއި އެއްވަތަރުވެގެން އުޅޭ އަންހެނުން)

3 ރާބުއިމުގަ މަސްތުވެ އުޅޭ މީހާ

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް 

މިޙަދީޘް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވަމުން ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޔީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޙަދީޘްފުޅުގައި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެގޮތަށް އުޅޭ ފިރިހެނުންވެސް މިހަދީޘްފުޅުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. 

"އެއްވައްތަރުވުމުގެ ތެރޭގައި 2 ކަމެއް ހިމެނޭ! އެއްކަމަކީ އެއްގޮތަށް އުޅުން 2 ވަނަ ކަމަކީ އެއްގޮތަށް ހެދުން އެޅުން!" ކަމަށްވެސް ޑރ. އިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

https://www.facebook.com/watch/?v=321474718987288

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް