އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުން މީޒާން ބުރަކޮށްލަން އެދޭމީހާ މި 2 ރަކްޢަތް ދޫނުކުރާށެވެ!

ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުން މީޒާން ބުރަކޮށްލަން އެދޭމީހާ މި 2 ރަކްޢަތް ދޫނުކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ކުރެއްވެވުމަށްވެސް ރަސޫލް (ޞޢވ) އަވަސްވެވަޑައިގަންނަނަވައެވެ. ނަމަވެސް ޢައިޝަތުގެފާނު ރިވާކުރެއްވެވި ޙަދީޘްފުޅަކުން ރަސޫލް (ޞޢވ) އެންމެ ބޮޑަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮން އަޅުކަމެއް ކުރެއްވެވުމަށްކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ. 

ޢައިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ކުރެއްވެވުމަށް ރަސޫލް (ޞޢވ) އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވާހައި ބޮޑަށް އެހެން އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް އަވަސްވެގަންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. ޣަނީމާ މުދާ އެއްކުރަން އަވަސްވެގަންނަވަރަށްވުރެ މާބޮޑަށް ރަސޫލް (ޞޢވ) އެކަމަށް އަވަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ." 

ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ޙަދީޘްބަސްފުޅަކުން މިކަމުގެ ސަބަބުވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތެވެ. "ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗަކަށްވުރެ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހުސުންނަތުގެ އަގު ނުވަތަ މަތިވެރިކަންމާބޮޑެވެ!" އޮތް ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ. 

މިޙަދީޘްފުޅުން އެނގިގެން މިދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެންގެ އަތުގައާއި ބޭންކްތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާތަކާއި ރަނާއި އަގުބޮޑުޖަވާހިރުތަކާއި އަދި މީސްތަކުންނަށް ނުފެނި ދުނިޔޭގައި ހުރި ޚަޒާނާތަކާއި ރަންތަކާއި މަޢްދަންތަކާއި ތެޔޮވަޅުތަކާއި ގޭސްވަޅުތަކާއި މިހެން ގޮސް ދުނިޔޭގައި ހުރި ހުރިހާތަކެއްޗަކާއި މުޅި ދުނިޔެއަށްވުރެވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ފަތިސްނަމާދުގެ އިހުސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތުގެ އަގުމާބޮޑުކަމެވެ. 

ވިސްނައިލާށެވެ! ތިބާއަކީ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތްކުރަމުން ގެންދާ މީހަކު ނަމަ އެމަތިވެރިކަން ދުނިޔޭގައިވެސް ތިބާއާއިއެކުގައިވާނެއެވެ. ކައްވަޅުގައިވެސްވާނެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ ޤިޔާމަތްދުވަހު މީޒާނުގައި ތިބާގެ އަމަލުތައް ކިރައިލެވޭއިރު ހެޔޮކަމުގެކޮޅަށް ބުރަވެގެންދާނެ މިންވަރު ހިތްމައްޗަށް ގެންނާށެވެ! 

ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! މީޒާނުގައި ތިބާގެ ޢަމަލުތައް ހެޔޮކަމުގެ ކޮޅަށް ބުރަކުރަން ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ކުރުމަށްވުރެ ވަކިން އިތުރުކަންބޮޑުކަމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މިކަމަކީ ހަމަކޮންމެ ދުވަހަކުވެސްކޮށް ތިލަފަތް ބަރުކުރެވެން އޮތް ކަމެކެވެ. 

ދަތުރުމަތިގައި އުޅޭއިރު ނަމާދުކުރުކުރެވެއެވެ. ރަވާތިބު ސުންނަތް ދޫކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރުފުޅުތަކުގައިވެސް ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ނުކުރައްވަވާ ދުލެއް ނުކުރައްވަވައެވެ. 

ފަހަރެއްގައި މިސްކިތަށް ވަގުތަށް ނުދެވިގެން ފަތިސްނމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ނުކުރެވި ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޤަޟާއަށްވެސް ކުރާށެވެ! ނުކޮށްދުކޮށްނުލާށެވެ! އިރު ވަކިހިސާބަކަށް އަރާފަހުންވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މެންދުރު ނަމާދާއި ހަމައަށްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ފަތިސްނމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތުގައި ކިޔަންވީ ކާފިރޫން ސޫރަތާއި އިޚްލާޞް ސޫރަތެވެ! މި ދެ ސޫރަތުގައިވެސް ވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަން މަތިވެރިކުރުމެވެ. 

- ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
27%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް