އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ ފައިދާހުރި ވިޔަފާރިއަކަށް ވާނީ މިދުނިޔޭގަ އަގު ދައްކައި އާޚިރަތް ދުވަހުން މުދައު ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރި!: މުފްތީ މެންކް

އެންމެ ފައިދާހުރި ވިޔަފާރިއަކަށް ވާނީ މިދުނިޔޭގަ އަގު ދައްކައި އާޚިރަތް ދުވަހުން މުދައު ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރި!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ކޭޝްކާޑުން ފައިސާ ކަނޑައިލެވޭއިއރު އަތުގައި މުދައ ހުރުމަށެވެ! ދެކަންތައް އެއްވަގުތެއްގައި ވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ފައިދާހުރި ވިޔަފާރިއަކީ މިކޮޅުން ކޭޝްކާޑުން އަގުދައްކައި އާޚިރަތް ދުވަހު މުދައު ލިބިގަންނަ ގޮތަށް ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކެވެ. ޙަޤީޤީ ފައިދާ ކުރާނީ އެފަދަ ވިޔަފާރިންކަމުގައިވާތީއެވެ. 

"އަހަރެންނަށް ޖެހެނީ އަބަދުވެސް އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އަހަރެންނަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއް ނުދެއެވެ. މިއީ ދެން އިންޞާފެއް ހެއްޔެވެ؟ އަބަދުވެސް ކަންކަން ކޮށްދޭން ޖެހެންވީ އަހަރެންނަށް ހެއްޔެވެ؟" 

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތަކެކެވެ. އުފެދޭ ސުވާލުތަކެކެވެ. ކަމުގެ އަސްލަށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތިބާ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އެދިގެނެއް ނޫނެވެ. ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައެވެ. ވީމާ އެއްވެސް މީހަކު ތިބާއަށް ކަމެއް ކޮށްނުދީގެން ޝަކުވާއެއް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ތިބާއަކަށް ނެތެވެ. 

ދެވަނަ ކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެކަމެވެ. ދާނީ ބަރާބަރަށް އާޚިރަތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވަމުން ކަމެވެ. ތިބާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތު ބޭނުންކުރަން ލިބޭނެއެވެ. އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހިސާބު ބެއްލެވޭ ވަގުތެވެ. އެންމެ ހެޔޮ އަމަލެއް ނަމަވެސް އިތުރުވޭތޯ ކަންބޮޑުވެ ތެޅި ފޮޅެންޖެހޭ ވަގުތެވެ. 

ވީއިރު މިދުނިޔެއިން އުންމީދުކުރަންވީ ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދޭއިރު އެމީހާގެ ކިބައިން މިދުނިޔެއިން ބަދަލަކަށް އެދެވޭނަމަ އެކަން އެހިސާބުން "ބެލެންސްވެ" އެ ނިމުނީއެވެ. އާޚިރަތް ދުވަހުން ލިބޭނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. ވީމާ އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭ އެންމެ ފައިދާހުރި "ވިޔަފާރި"އަކަށް ވާނީ މިދުނިޔޭގައި އަގު ދައްކައި އާޚިރަތް ދުވަހުން މުދައު ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރި ނޫން ހެއްޔެވެ؟ 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް