އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްއިން ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް ތަކެއް ބާއްވައިފި

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްއިން ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް ތަކެއް ބާއްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްއިން ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް ތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ސިއްޙީ އާންމު ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިއަހަރު ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 3 ރަށަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. ޅ. ނައިފަރު، ނ. ކުޑަފަރީ އަދި ތ. ހިރިލަންދޫގައި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި ޖުމްލަ 194 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް (އެފް.އެޗް.އެފް) އަކީ ނަފްސާނި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި، ސިއްޙީ މާހިރުންނާއި، ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުން، ސޯޝަލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރުން އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްމާޙައުލަކުން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް (އެފް. އެޗް.އެފް) އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުން 45,000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ފޯރަމްއެކެވެ. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ މިފޯރަމް ހިންގާފައިވަނީ ކެއަރ ސޮސަޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީއަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނުން ސުރެ މެދު ނުކެނޑި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ،ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްއިން ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް ތަކެއް ބާއްވައިފި ސިއްޙީ އާންމު ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިއަހަރު ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 3 ރަށަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

ޅ. ނައިފަރު، ނ. ކުޑަފަރީ އަދި ތ. ހިރިލަންދޫގައި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި ޖުމްލަ 194 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް (އެފް.އެޗް.އެފް) އަކީ ނަފްސާނި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ އަދި ބެލެނިވެރިންނާއި، ސިއްޙީ މާހިރުންނާއި، ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުން، ސޯޝަލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރުން އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްމާޙައުލަކުން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ފެމިލީ ހެލްތު ފޯރަމް (އެފް. އެޗް.އެފް) އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުން 45,000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ފޯރަމްއެކެވެ. ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ މިފޯރަމް ހިންގާފައިވަނީ ކެއަރ ސޮސަޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ކެއަރ ސޮސައިޓީއަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނުން ސުރެ މެދު ނުކެނޑި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ،

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު