އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެން ބާކީކޮށްލުމުން ﷲ އާ ކުއްތަންވި ޒުވާނަކަށް އެންމެންގެ ލޯތްބާ މަތީ މަޤާމް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!

އެންމެން ބާކީކޮށްލުމުން ﷲ އާ ކުއްތަންވި ޒުވާނަކަށް އެންމެންގެ ލޯތްބާ މަތީ މަޤާމް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

އަހަރެންނަށް ކުށެއް ކުރެވުނެވެ. މިކުރެވެނީ ކިހައިވަރެއްގެ ކަމެއްކަންވެސް އެއިރު ވަޒަން ނުކުރެވުނީއެވެ. ޝައިޠޯނާގެ ވަސްވާސްތަކަށް ހެއްލެވިގެން އެކުށްކުރެވުނީ އަހަރެންގެ އުމުރުން 22 އަހަރުގައެވެ. 

އެ ކުށާއި ގުޅިގެން އެކަން އެނގުނު އެންމެން އަހަރެން ބާކީކޮށްލިއެވެ. އަވަސްޓެރިންގެ އިތުރުން ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި މައިންބަފައިންވެސްމެއެވެ. އަހަރެންނާއި އަނގައިން ބުނާނެ މީހަކުވެސް ނުވެ އެތައް ދުވަހެއް ފާއިތުވެގެން ދިއައެވެ. 

އެކަންކަމަށް ކެތްނުކުރެވިގެން މިސްކިތުގެ އިމާމާއި ބައްދަލުކޮށް ހުރިހާ ހަޤީޤަތެއް ކިޔައިދިނީމެވެ. ކުރެވުނު ކުށްވެސް ބުނެދިނީމެވެ. އަދި ތައުބާވެ މިޙާލަތުން އަރައިގަނެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ ސުވާލުވެސް ކުރީމެވެ. އިމާމްގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރެވެ. "އެންމެން މީހަކު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށެއް ނުލައްވަވާނެތެވެ. ތައުބާވެ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށް އެދުމުން ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވަވާނެތެވެ. އަދި އެކަމުން ދުނިޔޭގައިވެސް ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގެއް ދައްކަވާނެތެވެ! ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ! އަޅުކަންކުރުން އިތުރުކޮށް ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! ކެތްތެރިކަން އިސްކުރާށެވެ!" 

އިމާމް ނަޞޭޙަތް ދެއްވަމުން ""އެންމެން މީހަކު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށެއް ނުލައްވަވާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުން ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބުނެވެ. 

އެއިރުވެސް އަހަރެން ހުރީ ތައުބާވެގެންނެވެ. ކުރެވުނީ ފާފައެއްކަމާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއްކަން އެނގުނު ހިސާބުން ތައުބާވެއްޖައީމެވެ. އަދި ހުރީ އެފަދަ އެއްވެސް ފާފައެއްގެ އިތުރުން އެނގިހުރެ ކިތަންމެ ކުޑަ ފާފައެއް ނަމަވެސް ނުކުރަން ޢަޒުމްވެސް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. އިމާމް ދެއްވި ނަޞޭޙަތާއިއެކު އަޅުކަންކުރުން ގިނަކުރީމެވެ. ދުޢާކުރުން އިތުރުކުރީމެވެ. 

އަވަށުގައި އަދި ގޭގައިވެސް އަހަރެންނަށް އެއްވެސް މަޤާމެއް ނެތްކަމާއި އެކަނިވެރިވެއްޖެކަން އިޙްޞާޞްކުރެވެން ފެށުމުން އަހަރެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއައީ އެހެން ދުރު އަވަށަކުން ވަޒީފާއެއް ލިބޭތޯއެވެ! އެއިރުން މާހައުލު ބަދަލުވެ އަހަރެން ބަލައިގަންނާނެ ބައަކު ލިބިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.  

އެއްދުވަހެއްގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހެވެ. މިސްކިތުގައި ހުރި ފޮތްހަރުގަނޑު ހާވަން ހުއްޓާ މީހަކު އައިސް ސުވާލުކުރި އެވެ. ތިއަ ހޯދަނީ ކޮން ފޮތެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބުގައި ބުނީމެވެ. "ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކުން ސަލާމަތްވުން އެދި ކުރާނެ ރަނގަޅު ދުޢާއެކެވެ!" 

އޭނާ ބުންޏެވެ. "ކޮއްކޯއެވެ! ދުޢާވެސް ކުރާށެވެ! ދުޢާކުރަމުންވެސް އެންމެ ބޮޑު ދުޢާކުރުމުގައި ސާބިތުވާށެވެ! އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމެވެ. އެކަން ކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ!" 

އެބޭބެ ދިން ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކޮށްގެން ހަމަ ވަގުތުން ޢަމަލުކުރަން ފެށީމެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ލިބޭ ހުސްވަގުތުތައް މިސްކިތުގައި ހޭދަކުރަންފެށީމެވެ. ގެއަށް ދިއުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކުރީމެވެ. ގެއަށް ގޮސް އުޅުނީ ހަމައެކަނި ފެންވަރާށާއި ނިދާށެވެ. 

އެގޮތަށް އުޅޭތާ މަހެއްހައި ދުވަސްވީތަނާ އެއް ދުވަހަކު މިސްކިތުން ކުރިން ނުފެންނަ މީހަކު ހުރިހާ ނަމާދެއްގައި ފެނުނެވެ. ކާކުތޯ އަހައިލަންވެސް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް ކޮން މިޒާޖެއްގެ މީހެއްކަން ނުއެނގޭތީ އަހާކަށް ނުކެރުނެވެ. 

އެއިގެ 3 ވަނަ އަށް އޮތް ދުވަހުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ކިޔަވަން އިންދާ އެމީހާ އައިސް ގާތުގައި އިށީނދެފައި އަހަރެންގެ ކަންކަމާއިމެދު ސުވާލުކުރިއެވެ. ކުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނީމެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާއަކީ ދުރު ސިޓީއަކުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަކު އައިސް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އަހަރެންނަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދޭން އުޅުމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. "ދީލަތިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޭނުމީ ވަޒިފާއެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ މިއަވަށުން ބޭރު ހިސާބަކުން ވަޒީފާއެއް ލިބުން ކަމަށެވެ." 

އޭނާ އަހަރެންނަށް ވަޒީފާއެއް ދިނެވެ. އޭނާގެ ސިޓީއަށް ގެންގޮސް އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ބުރަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނެވެ. ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފައި ތެދުވެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި އިސް މަޤާމެއް ލިބުމެވެ. 

އެ މަޤާމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ އަވަށަށްވެސް ކުންފުނީގެ ކަންކަމުގައި އަންނަން ޖެހެނީ އަހަރެންނަށެވެ. އަވަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ތިބެނީ އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ގެއަށް ދިއުމުން އެންމެން ތިބެނީ އުފަލުންނެވެ. އަވަށްޓެރިންވެސް އައިސް ބައްދަލުކުރެއެވެ. އަހަރެންނަކީ ކުށެއް ކުރެވުނު މީހާކަން ހަނދާންހުންނަ މީހަކު މިހާރު ހުރިކަމަކަށް ނުވެއެވެ. 

އަހަރެން ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮންމެ ފަދަ މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އުންމީދު ކަނޑާނުލައި ކެތްތެރިވެ ވާގިއެދުންމަތީގައި ސާބިތުވާށެވެ! އަޅުކަމާއި ދުޢާކުރުމާއި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ގިނަކުރާށެވެ! އެކަމަކުން މިންޖުކުރައްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ

- ޝުޢައިބް ސަލީމް، ފައިޞަލް އާބާދު، ޕާކިސްތާން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް