އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް! ދިވެހި ދައުލަތް އިސްލާމް! މަދީނާ ޔުނިވަރިސިޓީ ބަލައިނުގަނެ ބަލައިގަންނަނީ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ!

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް! ދިވެހި ދައުލަތް އިސްލާމް! މަދީނާ ޔުނިވަރިސިޓީ ބަލައިނުގަނެ ބަލައިގަންނަނީ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

"މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނީ ޑިގްރީ އަދި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނީ ޑިގްރީ ދިވަހިރާއްޖޭގެ ބާރކައުންސިލަށް ބަލައިނުގަނެވުނު! ބަލައިގަނެވޭނެ ގާނޫނީ ޑިގްރީތަކުގެ ތަފްސީލު ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިއެކު އާންމުކުރެއްވެވުން ބުއްދިވެރި. ކޮންމެ ކަމެއް މަޖިލީހާއި މަތިކުރެއްވުން ރަނގަޅެއްނޫން!"

- މުހްތާޒް މުޙްޞިން 

އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖެއިން ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވެރިން ވިދާޅުވާ ބަސް ޤަބޫލުނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ އެކަން އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމުގެ މިފަދަ ހެކިތައް ލޮލަށް ފެންނާތީއެވެ! 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް