އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެތައްސަތޭކަބައެއްގެ މެދުގަ ހުރިނަމަވެސް ތިމާމިހުރީ އެކަނިވެރިކަމުގަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަނިވެރިކަން ނުފިލާ ސަބަބު!: މުފްތީ މެންކް

އެތައްސަތޭކަބައެއްގެ މެދުގަ ހުރިނަމަވެސް ތިމާމިހުރީ އެކަނިވެރިކަމުގަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަނިވެރިކަން ނުފިލާ ސަބަބު!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަވަނީ ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިވާ ނިޒާމެއްގެތެރެއިންނެވެ. އަދި އިންތިޒާމެއްގެވެސްތެރެއިންނެވެ. ކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރޭއްވެވިގެންނެވެ. 

ތިމާ އެކަނިވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމުން އެނގެނީ އެމީހަކު ތައުބާވާންޖެހޭ ގިނަ ފާފަތަކެއް ކުރެވި ތައުބާ ނުވެވި ހުރިކަމެވެ. އެފަދަ މީހަކު އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ މެދުގައި ހުރިނަމަވެސް އެމީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އެމީހަކީ އެކަނިވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަޅައިލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް މީހެއް ކަމަށެވެ. އެމީހަކާއިމެދު ވިސްނާ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. 

މިހެން މިވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެކަން އެހެންވާ ސަބަބަކީ އެމީހަކު ﷲ ތަޢާލާގެ އެންގެވުންތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލުމުން ﷲ ތާޢާލާ އެމީހަކު ދޫކޮށްލައްވަވަނީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަޔާތަށް ބެލި ނަމަވެސް އެމީހަކާއިމެދު އަޅައިނުލާ މީހުންނަށް އަޅައިލުމަކީ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެމީހަކާއިމެދު ފަރުވާ ނުބަހައްޓާ މީހަކަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމަކީވެސް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކަން މިގޮތަށް މެދުވެރި ކުރައްވަވަނީވެސް ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށެވެ. 

އެއްވެސް ގޮތަކުން، އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ނަމަވެސް ނުވަތަ ސަބަބެއް މެދުވެރި ނުވެ ނަމަވެސް އެކަނިވެރިކަން އިޙްޞާޞް ކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައި ހޭލައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަންކޮށް ދުޢާކުރުން ގިނަ ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާއި މުޢާމަލާތުކުރުން ގިނަކުރުމެވެ.

އަހަރެމެން ދަންނަވާ ދެންނެވުންތަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާ ޖަވާބު ނުވަތަ އިޖާބައިގެ އަޑު އަހަރެމެންނަށް ނުއިވިދާނެއެވެ. އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެމެންގެ ދެންނެވުންތައް އައްސަވައި ވޮޑިގެންވާކަމާއި އިޖާބަ ދެއްވަވާނެ ކަމަށް ވަޙީ ކުރައްވަވާފައި އޮތުމުން އަހަރެމެންނަށް ފުދެންވާނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ބަސްފުޅަށް އިތުބާރުކުރުމަކީ އެއީއެވެ. 

މިފަދައިން ކަންކަން ކުރާ މީހާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަނިވެރިއެއް ނަމަވެސް އެކަން އެމީހަކަށް އިޙްޞާޞެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އިޙްޞާޞް ކުރެވޭނީ އެމީހަކާއިއެކު އެތައް ބައަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އިޙްޞާޞް އެކުރެވެނީ އަހަރެމެންގެ ދުޢާ އަޑުއައްސަވައި އިޖާބަ ދެއްވަވާތީއެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސްކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް