އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފްލެޓާ ގޯތިގެދޮރާ ތަނަވަސްކަން ނުލިބިގެން އުޅޭމީހުން ކުރަން އޮތް ދުޢާ - ޙަދީޘުން!: މުފްތީ މެންކް

ފްލެޓާ ގޯތިގެދޮރާ ތަނަވަސްކަން ނުލިބިގެން އުޅޭމީހުން ކުރަން އޮތް ދުޢާ - ޙަދީޘުން!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

އަހަރެމެންގެތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ އެންމެބޮޑު އެއްކަންބޮޑުވުމަކީ ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ ދަތިޙާލެވެ! ފައިސާގެ ދަތިކަމާއި ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ގެއެއް ނުލިބުމުގެ ދަތިކަމެވެ. ގޭގައި އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ. 

މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް ޙައްލުކޮށްދެއްވެވުން އެދި ކުރަންވީ ދުއާ ރަސޫލް ވަނީ ޙަދިޘްފުޅުކުރައްވަވައިފައެވެ. 

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي 

 وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي

 وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي 

މިދުޢާގައި އެކުލެވިގެންވާ މާނައީ މިއަޅާގެ ކުށްފާފަ މިއަޅާއަށް ފުއްސަވައި ދެއްވަވާނދޭވެ! މިއަޅާގެ ގޯތި މިއަޅާއަށްޓަކައި ތަނަވަސްކުރައްވަވައިފާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ރިޒްޤްގައި ބަރަކާތް ލައްވަވައިފާނދޭވެ! 

"މިއަޅާގެ ގޯތި މިއަޅާއަށްޓަކައި ތަނަވަސްކުރައްވަވައިފާނދޭވެ!" މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ތަނަވަސްކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ގެއަކާއި އެގޭގައި ޢާއިލާއަކު އުފާވެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ އެހެނިހެން ވެސް ތަނަވަސްކަން ދެއްވެވުމެވެ. ވީމާ މިދުޢާއަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގިނަގިނަގިނައިން ކުރަން އޮތް ދުޢާއެކެވެ. 

ރިޒުޤަށްވެސް އެދެންވީ ދުޢާގައި ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަވާފަދައިންނެވެ. " މިއަޅާގެ ރިޒްޤްގައި ބަރަކާތް ލައްވަވައިފާނދޭވެ!" މިފަދައިންނެވެ. މުހިންމީ ގިނައިން ނުވަތަ ގިނަ ރިޒްޤް ލިބުމެއް ނޫނެވެ. ދެއްވަވާ ރިޒްޤްގައި ބަރަކާތް ލެއްވެވުމެވެ. އެއިރުން ލިބޭ ކިތަންމެ މަދު ރިޒުޤުންވެސް ފުދި އިތުރުވާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ  

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް