އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފިލްމްބަލާއިރު ފެންނަ ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންމެ މަންޒަރަކަށް ފާފަވެރިވާނެ!: ޝައިޚް ޢާޞިމް ޢަލްޙަކީމް

ފިލްމްބަލާއިރު ފެންނަ ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންމެ މަންޒަރަކަށް ފާފަވެރިވާނެ!: ޝައިޚް ޢާޞިމް ޢަލްޙަކީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ފިލްމްބަލާއިރު ފެންނަ މުސްލިމުން ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންމެ މަންޒަރަކަށްވެސް އެމީހަކު ފާފަވެރިވާނެއެވެ!: ޝައިޚް ޢާޞިމް އަލްޙަކީމް

ޝައިޚްގެ މިބަސްފުޅަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހިފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ފިލްމް ބެލުން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމުގައި ފެންނަ މުސްލިމުން ބެލުން ހުއްދަ ނޫން މަންޒަރުތައް ބެލުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކުރެވޭ ފާފައެކެވެ.

ހިންދީ ނުވަތަ އިނގިރޭސި ފިލްމެއް ، ސީރީޒެއް ނުވަތަ ލަވައެއް ބަލައި ނިމޭއިރު މުސްލިމުން ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކިތައް މަންޒަރު ފެންނަކަމާއި ވީއިރު ކިތައް ފާފަ ކުރެވޭނެކަން ހިތްމައްޗަށް ގެންނާށެވެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެފާފަތައް "ކޫލެއް" ނުވާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް