އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ނިޞްބަތްވާ ބައެއް ތަކެތި-

ވީޑިއޯ: ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ނިޞްބަތްވާ ބައެއް ތަކެތި-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯގައިވަނީ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ، ރަސޫލް ﷺ އަށް ނިޞްބަތްވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ތަކެއްޗާއި ތަންތަނެވެ. އިތުރު ޞާހިބާގެ ފިޔަވަޅުފުޅުތަކާއި ސިއްކަފުޅާއި މަޤްބަރާ އާއި ގެންގުޅުއްވެވި ކަނޑިކޮޅު ފަދަ ބައެއް ތަކެތިވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. 

ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ރަސޫލް ﷺ ގެ ސިޔަރަތުކިޔުމާއި ސިޔަރަތާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމާއި މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ބަލައި ވިސްނުމަކީ އިތުރު ޞާޙިބާގެ މައްޗަށް ލޯބިއިތުރުވެގެންދާ ކަންކަމެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ: 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް